Eindspurt PS huidige bestuursperiode

230310 Laatste PS JHV.JPG
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 13 maart 2023 om 20:17

Eindspurt PS huidige bestuursperiode

Afgelopen vrijdag was de laatste Provinciale Statenvergadering in de huidige samenstelling. En deze vergadering kan met recht een eindspurt worden genoemd. Of een marathonzitting. Er stonden inhoudelijke onderwerpen op de agenda die feitelijk hamerstukken waren. Daarover waren de Staten het vrij snel eens.

Ons statenlid, Lars Jacobusse, maakte van de gelegenheid gebruik om ten aanzien van de Brief PS aan GS over wensen en bedenkingen Gebiedsprogramma versie 0.5 nog eens te onderstrepen dat wij als CU de boeren perspectief willen bieden en bereid zijn hiervoor extra middelen uit te trekken. De letterlijke tekst van Lars’ inbreng:

Voorzitter,

De polarisatie in de samenleving en het wantrouwen in de politiek is er de afgelopen jaren niet minder op geworden. Een van de belangrijke oorzaken daarvan is de groeiende kloof tussen stad en platteland en de stikstofproblematiek.

Klimaatverandering, bodemproblemen, zoet water en onze natuur vragen om een andere aanpak maar terecht vraagt het platteland en vragen met name boeren om perspectief en om consequent beleid.

Hoe komen we voorbij deze polarisatie en wat kunnen wij als provincie daaraan doen? Een mooie en hoopvolle kans wordt bijvoorbeeld geboden met natuur-inclusieve landbouw. Veel boeren zijn hier enthousiast over en willen graag meedoen, het is goed voor de natuur en er zijn geen enorme subsidiestromen voor nodig. Zowel in het Gebiedsprogramma 0.5 als in de brief met wensen en bedenkingen is deze optie benoemd.

De ChristenUnie is bereid om hier extra middelen voor uit te trekken en eventueel voor te stellen wanneer dit aan de orde is. Voor het overige herkennen wij onze inbreng in de brief met wensen en bedenkingen en hopen wij dat dit Gebiedsprogramma gaat bijdragen aan duurzame oplossingen die kloven kunnen overbruggen.

Een serie moties (24 stuks!) en een enkel amendement maakten dat vervolgens over vrijwel alle onderwerpen die de Provincie raken werd gedebatteerd. Toch de laatste mogelijkheid voor de verschillende partijen richting de verkiezingen…

Helaas verliep deze bespreking niet altijd even constructief. Dit had te maken met de inhoud van enkele moties die, zoals onze huidige fractievoorzitter Jan Henk Verburg betoogde, óf al vaker waren ingediend (en het niet gehaald hadden) óf feitelijk niets te maken hebben met onderwerpen waarover het provinciebestuur mag beslissen. Bovendien werden veel van de moties pas op een heel laat moment gedeeld. Jan Henk deed daarom nadrukkelijk een oproep aan de voorzitter om via het presidium het reglement van orde op deze punten nog eens tegen het licht te houden en waar mogelijk de regels te verscherpen. De afloop van de vergadering was ook memorabel: net voordat gestemd zou worden, viel de uitzending uit door een storing met als gevolg dat de stemming werd verdaagd tot de laatste bijeenkomst van deze Staten op 28 maart a.s.

Als fractie genoten we tussen de middag nog een keer in deze samenstelling van een heerlijke lunch bij Brasserie Eiggenwijzz, waar de zoon van Jan Henk werkzaam is!

230310 Laatste lunch huidige fractie

Labels: , ,