Adviescommissie RUD, Milieuprogramma, Participatie en enkele moties

230203 Statenvergadering.3.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 7 februari 2023 om 21:15

Adviescommissie RUD, Milieuprogramma, Participatie en enkele moties

De Verkiezingen naderen in rap tempo, maar desondanks lag er een aantal belangrijke Statenvoorstellen op tafel afgelopen Statenvergadering (3 februari jl.).

Omdat de Omgevingswet nog niet van kracht is, moet er voor de komende jaren (tot 2027) weer een milieuprogramma worden vastgesteld. Het plan van GS is door PS aangenomen, maar er is wel langer gesproken over de uitvoering en handhaving hiervan door de RUD Zeeland. Heeft de RUD de nodige slagkracht dan wel uitvoeringscapaciteit om dit milieuprogramma in ieder geval op een effectieve manier in werking te laten treden, was een belangrijke vraag van Lars Jacobusse. Het antwoord was dat hier zorgen over bestaan, maar dat GS het belang van voldoende uitvoeringskracht voluit zien. In dat kader is ook van betekenis dat PS akkoord zijn gegaan met het aanstellen van een adviescommissie op initiatief van een aantal Statenleden. Deze commissie zou eraan moeten bijdragen c.q. erop moeten toezien dat de RUD naar behoren werkt.

Jan Henk Verburg zette uiteen hoe onze ChristenUnie fractie naar participatie kijkt in de context van de provincie. Naar aanleiding van de opgestelde visie onderstreepte hij drie belangrijke aspecten:

  1. Voor wat betreft de provinciale democratie heeft en houdt de volksvertegenwoordiging door Provinciale Staten terecht het primaat. Zij zijn verkozen door de inwoners, verdiepen zich in de vaak complexe vraagstukken en nemen namens de inwoners besluiten. Vanaf de volgende periode worden ze daar nog beter toe in staat gesteld door een meer passende vergoeding bij de zwaarte van die functie. Wij zijn daarom niet voor zeer vergaande ideeën zoals een correctief referendum. Onder invloed van de media wordt daarbij vaak de waarheid veel geweld aangedaan. En als je het algemeen belang wilt dienen vraagt dat soms om impopulaire keuzes.< Brexit – Oekraïne – gratis tunnel >
  2. Het is een prima idee om bij belangrijke besluiten met impact op onze regio inwoners te betrekken bij het vraagstuk. De invulling van die betrokkenheid - aan de hand van de participatieladder - dient vooraf te worden bepaald en nadrukkelijk te worden uitgedragen. Goed verwachtingsmanagement is cruciaal. In antwoord op onze technische vragen geven GS ook aan dat het echt gaat om ‘luisteren en niet om aanhoren’. Díe participatie kan leiden tot meer begrip, betere besluitvorming en daardoor minder 'afhakers'. Het grote wantrouwen in de politiek moet echt worden gekeerd omwille van behoud van draagvlak voor onze representatieve democratie. De samenleving zijn we samen. Op 15 maart mag de kiezer weer zijn/haar stem laten gelden en er is meer keuze dan ooit.
  3. Landelijk wordt nog gewerkt aan wetgeving over participatie zoals het burgerforum en het uitdaagrecht. Wat ons betreft een welkome ontwikkeling die we nauwgezet moeten volgen omdat de overheid niet voor alles de beste uitvoerende partij is. De samenleving vormen we samen. Groepen inwoners kunnen soms prima zelf verantwoordelijkheid nemen voor bijv. onderwijs, natuurbeheer of voorzieningen voor een betere leefbaarheid. 

Samenvattend gaf Jan Henk aan dat de rollen van PS en GS wat ons betreft niet ter discussie, staan. Het zorgvuldig inzetten van participatie draagt op waardevolle wijze bij aan een hechte samenleving met vertrouwen in het bestuur. Nieuwe vormen zoals uitdaagrecht worden positief tegemoet getreden. Wat ons betreft doen we dat op zo’n overtuigende wijze dat het Zeeuwse model van participatie landelijk toonaangevend wordt. Onze fractie zet zich daar graag voor in.

Gedeputeerde Harry van der Maas vond onze bewoording van participatie, het zogenaamde Zeeuwse model, goed gekozen. Wellicht is dit een mooie benaming om het begrip participatie binnen de provincie verder te concretiseren!

Tijdens de vergadering zijn ook enkele moties behandeld. Het meest opvallend was de motie over het steunen en behoud van de garnalenvissers. Hier stonden vrijwel alle partijen achter.

Kortom, een constructieve vergadering met beslissingen waar op kan worden voortgebouwd door het nieuwe college na de verkiezingen!

Labels: , ,