Welkom

 

Welkom op de website van de ChristenUnie provinciale Statenfractie van de provincie Zeeland.

Provinciale Staten zijn het algemeen bestuur van de provincie en bepalen het beleid. De leden komen meestal één keer per maand bijeen in de Statenzaal van het Abdijcomplex te Middelburg. De leden van Provinciale Staten worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Zeeland. Provinciale Staten, ook wel PS genoemd, zijn dus het Zeeuwse parlement ofwel de Zeeuwse volksvertegenwoordigers.

Zeeland heeft 39 Statenleden. Zij zijn gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Zeeland. De meeste Statenleden hebben naast hun activiteiten bij de Provincie een baan.

Van deze 39 zetels bezet de ChristenUnie er twee. 

Jan Henk Verburg, fractievoorzitter en Ria Rijksen-Blok.

 Een belangrijke taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. 

 
 
 
 
 
 

Toekomstvisie

Een verbonden Zeeland

Na een tijdperk van individualisering is er – onder financiële druk - hernieuwde aandacht voor sociale netwerken en maatschappelijke verbanden in Zeeland. Voor de ChristenUnie is zorg voor elkaar altijd een randvoorwaarde voor samen leven. Dat moet doorklinken in het beleid en handelen van de Provincie. De samenleving ontwikkelt zich naar een coöperatiesamenleving waarin burgers, overheden, bedrijven en organisaties samenwerken aan het leefbaar houden van de maatschappij. In dat nieuwe samenspel speelt de overheid een bescheiden en dienende rol.

Door de sterke kanten van Zeeland optimaal te benutten, kunnen we de regionale economie vitaal houden en belangrijke voorzieningen in stand houden.  Zo bewaren we ons mooie Zeeland voor komende generaties als fijne Provincie om te wonen, te werken en te recreëren.

Als partij willen wij luisterend, integer, verbindend en dienstbaar politiek bedrijven. Fractieleden van de ChristenUnie leven met het Woord van God in hun persoonlijke leven en willen Jezus Christus navolgen. Dit leidt tot een democratisch bestuur dat uitgaat van verantwoordelijke burgers, maar dat opkomt voor het zwakke; tot een bestuur dat geestelijke en politieke vrijheid beschermt, eerbied heeft voor het leven en zorgt voor de natuur. 

Verbinden is het belangrijkste element in onze visie en dat zien we op tal van vlakken:

tussen burgers onderling, tussen overheid, burgers en bedrijven maar ook in de economie tussen sectoren en in verbinding met het onderwijs. Dit allemaal in het kader van Zeeland2040, de integrale visie die door de Provincie is vastgesteld. Verder is een goede verbinding van Zeeland met buurregio’s en buitenland van belang. Leefbaarheid en welzijn verbeteren in een samenleving waarin men aan de ene kant vrijheid en ruimte ervaart, maar aan de andere kant zich er ook mee verbonden weet. Met alle partijen samen zullen we het goede moeten zoeken voor Zeeland. En daarbij is de Provincie als middenbestuur als geen ander geschikt om de verbindende rol te spelen tussen het lokale en (inter)nationale niveau.

 Voor de komende periode heeft de ChristenUnie de volgende speerpunten:

-        Infrastructuur: een goede en veilige ontsluiting van de Provincie Zeeland.

-        Economie: een vitale regionale economie met focus op MKB en innovatie.

-        Sociaal beleid: iedereen doet mee, sociaal ondernemen biedt mogelijkheden voor een hogere arbeidsparticipatie.

 De ChristenUnie gaat deze uitdagingen graag aan omdat we geloven in Zeeland. Doet u met ons mee?

Jan Henk Verburg

Fractievoorzitter ChristenUnie Zeeland