Geen eindejaarsborrel

221221 Foto bij weblog PS161222.jpg
Portret Lars.png
Door Lars Jacobusse op 21 december 2022 om 11:40

Geen eindejaarsborrel

De laatste Statenvergadering voor Kerst had nog een volle agenda, waarbij we met elkaar belangrijke besluiten genomen hebben. Belangrijk bespreekpunt was het project Zanddijk-Molendijk bij Yerseke. Er is veel te doen over dit project; veel mensen in de omgeving zijn er blij mee maar er zijn ook felle tegenstanders die het bijna 70 miljoen euro kostende provinciale plan niet zien zitten.

In de vergadering heeft Jan Henk Verburg juist benadrukt dat dit plan (de grootste investering ooit in een verbindingsweg naar een Zeeuwse dorpskern) wat ons betreft een goede oplossing biedt.Tegelijk vroeg hij ook aandacht voor de fietsveiligheid (zie ook dit filmpje van Omroep Zeeland: https://scanmail.trustwave.com/?c=21408&d=2Mmi42Lu5WeNOvLxFT-xCwowTMS_m5n5YFxHK99QRA&u=https%3a%2f%2fwww%2eyoutube%2ecom%2fwatch%3fv%3dC60tOEjZ3RQ%23t%3d534s); op een bepaald gedeelte zullen straks grote landbouwvoertuigen en fietsers samen over een stuk weg moeten rijden. Betere alternatieven waren wellicht mogelijk geweest. GS hebben aangegeven wel begrip te hebben voor dit punt. Tegelijk vinden zij dat de veiligheid voldoende geborgd is. We hebben ingestemd met het plan, maar dus wel met een kanttekening.

Verder hebben we ook de overname behandeld van de ‘wholesale’ (een Engelse kriebelterm voor groothandel ofwel handel in grote volumes aan zakelijke partijen) activiteiten van PZEM (Zeeuwse energiemaatschappij, deels in handen van de Provincie) door een Tsjechisch bedrijf. Juist omdat het commerciële activiteiten op relatief grote schaal en met grote financiële risico’s (denk daarbij slechts aan de huidige instabiliteit van de energieprijzen) betreft, zijn wij er voorstander van om deze activiteiten van de hand te doen.

Nog een ander bespreekpunt op het gebied van energie was de RES (Regionale Energie Strategie) 2.0, waarin de provincie een update geeft van hoe we in Zeeland klimaatvriendelijke energie-opwekking en consumptie willen gaan realiseren. De ChristenUnie heeft vooral aandacht gevraagd voor haalbaarheid en betaalbaarheid; niet alleen op korte termijn, maar juist ook voor generaties na ons. GS hebben daarbij beargumenteerd waarom zij denken dat Zeeland de energietransitie op maximale snelheid doormaakt en wij konden daar uiteindelijk mee instemmen.

Een ander belangrijk bespreekpunt was ten slotte een evaluatie en bijbehorend voorstel voor verbetering van de samenwerking tussen de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Zeeland en de Provincie. In de FBE werken belanghebbenden (zoals natuurorganisaties, de ZLTO, Dierenbescherming en Jagersvereniging) samen aan het goed regelen van het faunabeheer in de provincie. Door het ontbreken van voldoende mensen en expertise die het bestuur van de FBE kunnen ondersteunen, de grote politieke druk op het onderwerp, activisme en (als onderdeel daarvan) juridische procedures tegen maatregelen en ontheffingen verloopt de samenwerking soms stroperig. De Provincie en FBE doen een aantal voorstellen om de situatie te verbeteren, waaronder een investering in extra mensen en expertise. Lars Jacobusse legde bij de behandeling van dit onderwerp sterk de nadruk op herstel van onderling vertrouwen. “Het is als met een potje voetbal: je kunt goede spelregels hebben, maar veel komt aan op hoe het spel gespeeld wordt door de spelers.”

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor een spoedige realisering van een ‘eenloketfunctie’ van de FBE. Dit houdt in dat men voor alle aan faunabeheer gerelateerde zaken in Zeeland terechtkan bij de FBE. Nu is er nog geen duidelijk eenduidig aanspreekpunt. De ChristenUnie heeft hier jaren om gevraagd. Daarom zijn we blij met de toezegging van GS dat deze functie er binnen drie jaar moet zijn en dat er nog voor de zomer een nadere invulling gegeven gaat worden aan hoe deze eruit moet zien.

Al met al was deze vergadering niet als een gezellige eindejaarsborrel, maar leek deze eerder op een marathonsessie waarbij nog heel veel zaken doorgesproken moesten worden. Wel zo nuttig en productief.

Labels: , , ,