Statenvergadering over water, RUD, referendum en onderzoeksfunctie

CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 28 september 2020 om 11:46

Statenvergadering over water, RUD, referendum en onderzoeksfunctie

Vandaag hebben de Statenleden van Provincie Zeeland voor het eerst sinds het zomerreces weer vergaderd. Wat is er deze dag besproken en wat is er bereikt?

Water naar de zee dragen

Bij de bespreking van de afronding definitiefase Zeeuwse Deltaplan Zoet Water gaf Lars aan GS complimenten voor de snelle opstelling van de verkenningenkaart en de vele goede ideeën die er zijn. Hij gaf aan dat het langetermijnperspectief van zeespiegelstijging en afname van smeltwater veel meer de zoetwaterdiscussie zou moeten bepalen. Verder vroeg hij aandacht voor de aanvoer van zoet water - en het feit dat Zeeland hierbij achterin de rij staat. Als afsluiter opperde hij om verregaande innovaties te onderzoeken, ideeën en initiatieven om op een alternatieve manier Zeeland van zoet water te voorzien, bijvoorbeeld door ontzilting van zeewater.

 Resultaatsturing bij RUD

Jan Henk had een krachtig betoog bij de behandeling van de brief van de Provinciale Staten aan het RUD Zeeland over de bekostigingssystematiek. Met kennis van zaken schetste hij het beeld van een organisatie waar bureaucratische verantwoording effectieve bedrijfsvoering zomaar in de weg zou kunnen staan. Het ingediende amendement dat als doel had om te kunnen sturen op de resultaten van de RUD en daarmee slimmer te werken aan meer veiligheid, is vanwege toezeggingen hierover van Gedeputeerde van der Velde ingetrokken.

 Oneigenlijk referendumverzoek

De behandeling van het verzoek om een raadgevend referendum over het Statenvoorstel compensatiepakket Marinierskazerne was enerverend. Jan Henk gaf aan het verzoek oneigenlijk, ongezond en onverstandig te vinden. De wens om een tolvrije Westerscheldetunnel mag het compensatiepakket niet in gevaar brengen.

 Papieren tijger

Als laatste stond de onderzoeksfunctie Zeeland op de agenda. Het amendement hierover van de SGP werd door de ChristenUnie mede ingediend. Aan de hand van drie dieren: de tijger, de ijsbeer en de ezel, gaf Jan Henk aan de vorming van de Zeeuwse Data Alliantie weinig ambitieus te vinden. Hij vroeg aandacht voor het feit dat het bij de samenvoeging van de HZ en het Zeeuws Planbureau primair gaat om een uitgewerkt plan voor de onderzoeksfunctie en het leveren van onderzoekprestaties. Zet mensen niet op een plek waar ze mogelijk niet tot hun recht komen. Kom eerst met een plan met commitment en met kostenplaatjes voor de diverse scenario’s. En herhaal niet de eerder gemaakte fouten rond de onderzoeksfunctie.