Krachtig bestuur, een houdbare toekomst en met hart voor elkaar

Jan Henk, bijdrage 20191115 .JPG
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 15 november 2019 om 10:12

Krachtig bestuur, een houdbare toekomst en met hart voor elkaar

Vandaag waren de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten van Zeeland waar onder andere de Begroting 2020 en de Zomernota van 2019 op de agenda stonden. Jan Henk reageerde hierop: Een nieuw tijdperk vraagt leiderschap; wij wensen het college van GS wijsheid toe voor hun soms moeilijke taak en zullen daarvoor ook bidden tot onze hemelse Vader, onze onuitputtelijke bron van kracht, wijsheid en liefde. Lees hier de volledige bijdrage. 

Om met hoogleraar Jan Rotmans te spreken: we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.  Een nieuw tijdperk waarin de VVD-akkoord gaat met verlaging van de maximumsnelheid en voor CDA de agrarische export niet langer heilig is. Stikstof, klimaatverandering en energietransitie stellen ons voor grote uitdagingen. Geïnspireerd door de creatieve landkaarten van provinciemedewerker Van Woerkom laat mijn bijdrage zich samenvatten met 3 emoji: 

 

Wij kiezen  voor.. 💪           krachtig provinciebestuur

Wij kiezen voor..  ⚖️           nieuwe balans voor een volhoudbare toekomst

Wij kiezen voor .. ❤️           hart voor elkaar, een leefbare provincie voor iedereen

 

Die punten zal ik kort toelichten.

 

Krachtig bestuur

Als ChristenUnie zijn we blij dat er volop wordt geïnvesteerd in een krachtig midden bestuur. In een nieuw zaaksysteem, professioneel onderhoud en beschrijving van processen. Om - en dat was hard nodig - meer in Control te komen. Met introductie van netwerksturing en een versterkte griffie. Grote opgaven kunnen we alleen goed aangaan als we onze eigen zaakjes op orde hebben. Met professionele ambtenaren en bestuurders om door te kunnen pakken. Op de schaal die nodig is en slagvaardig!

 

Drie vragen heeft de ChristenUnie daarbij:

  1. Er zijn plannen voor data gedreven beleid wat ook zeker past bij hoogwaardig bestuur en smart doelstellingen. Wat kunt u ons – voordat de kwartiermaker rapporteert- daarover al melden?
  2. Goed bestuur gaat niet zonder voldoende geld. De eerdere weeffout in het provinciefonds moet wat ons betreft absoluut worden rechtgetrokken, wanneer kan dat worden veiliggesteld?
  3. De politiek start graag nieuwe zaken op maar afbouw is soms ook nodig. Kan elke gedeputeerde ons één post noemen waarmee is gestopt om ruimte te scheppen voor nieuwe prioriteiten?

 

Dan balans

In crisistijd waarin veel inwoners zorg hebben over hun baan of bedrijf moeten we voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan. Laten we zorg, boosheid en angst niet botvieren op de overheid, de regels of andere betrokkenen maar constructief samen zoeken naar een uitweg. Eén waarbij zowel de kwetsbare natuur als de inwoners tot hun recht komen. De landelijke maatregelen zijn een bescheiden aanzet om NL van het slot te halen. Hoe gaat het provinciebestuur ons als PS de komende tijd meenemen in de gebiedsgerichte aanpak? En gaat men ook met andere beroepsgroepen dan de boeren regelmatig in gesprek? 

 

Voor Zeeland ziet ChristenUnie alvast kansen om te versnellen op onderwerpen als bermbeheer, boombeleid en fietsmobiliteit. 

 

  1. Ecologisch bermbeheer verbindt natuurgebieden en kan bijdragen aan meer biodiversiteit door stikstof af te voeren via het maaisel. En kan een inkomstenbron voor boeren zijn. Win-win-win! Bij interne navraag bleek dat er onderzoek gaande is naar de mogelijkheden en dat er keuzepakketten worden voorbereid: wanneer kunnen we daarover als PS besluiten? 
  2. Dan bomen: we zijn blij met het plan voor vergroting van het bos bij Axel; dat neemt straks CO2 en reactieve stikstof op, stimuleert de biodiversiteit en gaat hittestress tegen. Bomen zijn onze partners in klimaatbeleid; wanneer is de Zeeuwse vertaling van de bossenstrategie gereed? 
  3. Ook duurzame mobiliteit - bijv. het gestarte deelfietsen initiatief – draagt bij aan een nieuwe balans. Volgens ChristenUnie is experimenteren prima maar is de aanpak niet compleet. De koppeling tussen de vijfsterren fietsaanpak en opgave duurzame mobiliteit ontbreekt en er is ook geen heldere overall fietsvisie; welke rol gaat de fiets in de Zeeland spelen? Zijn alle partners aangesloten?  Waar liggen bijvoorbeeld kansen voor snelfietsroutes? Graag krijgen we een toezegging van gedeputeerde dat hij zijn plannen op dit punt zal verbreden en versterken. 

 

Jan Rotmans heeft Zeeland vorige week aangedaan en wees nadrukkelijk op onze kleinschaligheid en kwetsbaarheid. Hoe gaat Zeeland zorgen voor meer uitvoeringspower? Wat gaat u doen om die opschaling te realiseren? Bijv. Als het gaat om de agrarische sector? Of realisatie van groene waterstof of grootschalige CO2 uitwisseling in de industrie? Den Haag, Brussel en multinationals zijn daarin van belang maar ziet GS ook mogelijkheden voor het kasoverschot van PZEM?

 

Het Rijk spreekt over snellere spoorverbindingen maar in de beelden daarover staat Zeeland nog volstrekt onvoldoende op de kaart. Dat moet beter! Voor de binnenvaart hebben wij zelf nog een suggestie en daarvoor dienen wij een motie in. ChristenUnie wil voorsorteren op de ontwikkeling van elektrische binnenvaart. De motie dien ik dadelijk in, ook namens enkele andere partijen.

 

Als overheid kunnen we veel doen maar ook andere organisaties en de inwoners zullen zelf stappen moeten zetten. Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Laten we dat samen ook naar buiten toe uitdragen. Hoopvol, verbindend, uitgaand van kansen! 

 

Tot slot hart voor iedereen, 3 punten

  1. ChristenUnie is blij om te constateren dat een aantal bushaltes is aangepast voor mensen met een beperking, helaas deed niet elke gemeente mee. Ook op onze de website is steeds meer aandacht voor toegankelijkheid. Iedereen moet immers mee kunnen doen.
  2. Het extra budget om ondermijning te bestrijden staan wij helemaal achter: drugs en witwassen van drugsgeld heeft maatschappelijk rampzalige gevolgen. Kwetsbare jongeren zijn vaak het slachtoffer, het leidt tot intimidatie en geweld en oneerlijke concurrentie. Wat ChristenUnie betreft kijkt de Provincie ook creatief wat we hierin vanuit regulier beleid kunnen betekenen. 
  3. Het voornemen van een Zeeuws jeugdparlement juichen wij toe; een hoopvolle toekomst vergt nu moeilijke keuzes voor de langere termijn en wie kun je daar beter bij betrekken dan de jongeren zelf? Kan gedeputeerde ons meer vertellen over de opzet en planning ervan? Hoe zorgt hij voor de continuïteit?

 

Kracht, balans, hart voor iedereen.

Een nieuw tijdperk vraagt leiderschap; wij wensen het college van GS wijsheid toe voor hun soms moeilijke taak en zullen daarvoor ook bidden tot onze hemelse Vader, onze onuitputtelijke bron van kracht, wijsheid en liefde.

Deel dit bericht