ChristenUnie Zeeland wil scheepvaart elektrificeren

Binnenvaart
Jan Henk .jpg
Door Jan Henk Verburg op 15 november 2019 om 09:07

ChristenUnie Zeeland wil scheepvaart elektrificeren

De energietransitie is een grote uitdaging voor de Provincie. ChristenUnie Zeeland ziet met deze uitdagingen ook kansen. Kansen om met de unieke locatie als Zeeuwse provincie stappen te zetten die de transitie mogelijk maken en Zeeland op de kaart te zetten. Tijdens de Statenvergadering van vandaag, vrijdag 15 november, hebben wij bij Provinciale Staten daarom een motie ingediend waarin GS gevraagd wordt actie te ondernemen om elektrische scheepvaart in Zeeland mogelijk te maken. Deze motie dient wat ons betreft meerdere belangen. Allereerst het bij de bron aanpakken van stikstof- en CO2emissie, iets waar Zeeland door de scheepvaart een bijzondere positie in heeft. Daarnaast wordt ook de economie in de regio gestimuleerd. De motie is aangenomen en kunt u hieronder lezen. 


Motie
 Accu-wisselstations scheepvaart Zeeland

Provinciale staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 15 november 2019

Constaterende dat: 

 • Energietransitie een grote opgave is waaraan iedere sector van de samenleving haar bijdrage moet leveren.
 • De scheepvaart in Zeeland een relatief belangrijk aandeel heeft in de emissie van CO2 en Stikstof. 
 • De maritieme sector een Green Deal heeft gesloten met de Rijksoverheid waarin zij toezegt werk te maken van het terugdringen van emissies door schonere voortstuwing van schepen.
 • De uitwerking van deze Green Deal zal naar alle waarschijnlijkheid vertraging oplopen, met name de binnenvaartschepen. Dit vanwege de lange levensduur van de oude voortstuwing en de hoge ombouw kosten die vervanging daarvan met zich meebrengt.
 • De noodzaak om de stikstofproblematiek aan te pakken voor de Rijksoverheid een extra dringende reden is om schonere vaartuigen sneller op onze vaarwegen te krijgen. Zie de brief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer van 4 oktober 2019 welke op 1 november 2019 in de Commissie Strategische Opgaven van deze Provinciale Staten is besproken (pagina 8, laatste alinea).
 • Er een initiatief is om binnenvaartschepen die vanuit Rotterdam varen te voorzien van elektrische aandrijving en de stroomvoorziening te verzorgen middels uitwisselbare accupakketten. Zie dit persbericht op de website van Port of Rotterdam.
 • North Sea Port graag bij dit initiatief aan zou sluiten zodat een verbinding van schepen voorzien van elektrische aandrijving tussen Rotterdam en Terneuzen gerealiseerd kan worden.
 • De rol van de binnenvaart zal toenemen, zeker als de Seine Noord verbinding tot stand komt.


Overwegende dat: 

 • Het bevorderen van de overgang naar schonere voortstuwing in de scheepvaart een bijdrage levert aan zowel de energietransitie als het terugdringen van de stikstofuitstoot.
 • Zeeland een bijzondere rol zou kunnen vervullen in het met elektrische stroom bevoorraden van schepen.
 • Het opladen van accupakketten voor schepen een rol kan spelen in het opvangen van pieken in de beschikbaarheid van (groene)elektrische stroom.
 • Met het stroomknooppunt bij Rilland deze elektrische stroom mettertijd uit een veelheid van bronnen kan worden betrokken.
 • Schepen die van Antwerpen naar Rotterdam varen nu al stil moeten liggen bij het schutten in de Kreekraksluizen en wat dus een mogelijke plaats zou kunnen zijn voor het uitwisselen van accupakketten.
 • Hetzelfde geldt voor schepen die via de sluizen bij Hansweert varen.
 • Het havengebied aan de kanaalzone Gent-Terneuzen mogelijk een andere interessante locatie is voor een accu-wisselstation.  


Verzoekt het college van GS

 • In overleg met de Rijksoverheid en andere partijen zoals North Sea Port te onderzoeken of Zeeland geschikte locaties heeft voor een accu-wisselstation waar elektrisch aangedreven schepen hun stroomvoorraad snel aan kunnen vullen.
 • Na te laten gaan welke infrastructurele voorzieningen er nodig zijn voor een dergelijk accu-wisselstation.
 • Provinciale Staten voor mei 2020 te laten weten wanneer zij over de uitkomsten van het onderzoek wordt geïnformeerd.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Deel dit bericht