Op weg naar klimaatneutrale industrie

Vlag NSP .jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 24 oktober 2019 om 17:16

Op weg naar klimaatneutrale industrie

De energietransitie is, en wordt de komende tijd alleen maar meer, een grote uitdaging voor ons als provincie. Een van de belangrijkste aspecten waar we ons als ChristenUnie op willen richten is onder andere het creëren van draagvlak; bij burgers, overheden en bedrijven. Om van dichtbij te zien hoe een grote speler in Zeeland tegen de transitie aankijkt en werk maakt van de realisatie van klimaat neutrale industrie, bezochten we het havenbedrijf North Sea Port. 

Samenwerken 
Om de energietransitie te laten slagen is het van belang dat er wordt samengewerkt. Samenwerken met overheden maar ook samenwerking tussen bedrijven onderling. North Sea Port heeft een goede uitgangspositie voor verduurzaming. Zo is er een breed cluster wat samenwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud. Samenwerking gebeurt op duurzaamheidsgebied middels het convenant Ambitie 2030. Dit is een breed convenant; het is gericht op duurzame ontwikkeling in de brede zin: economie, ecologie en sociaal. 

Bij een groot internationaal bedrijf als North Sea Port is grensoverschrijdende samenwerking niet alleen noodzakelijk maar ook onvermijdelijk. Hier liggen uitdagingen als het gaat om bijvoorbeeld verschil in wetgeving in Nederland, Vlaanderen en België en het tempo waarin de landen werken aan klimaatdoelstellingen.  

Activiteiten
North Sea Port is op diverse terreinen actief om klimaat neutrale industrie mogelijk te maken. Zo is een project gestart waarbij containervrachten gebundeld worden waardoor beschikbare ruimte optimaal benut wordt en de CO2 footprint kan worden verkleind. Ook is North Sea Port met de Rotterdamse haven in gesprek om na te gaan hoe voor de binnenvaart een lijnverbinding is op te zetten met elektrisch gedreven schepen. Daarnaast zet het bedrijf in op het vergroten van transport over het spoor; hier zitten veel mogelijkheden.

Een andere manier waarop North Sea Port werk maakt van de transitie, is zichtbaar in de sterke ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Op dit moment is het bedrijf bezig met een zonnepark op de mosselbank. Daarnaast faciliteert North Sea Port synergiën tussen verschillende bedrijven wat maakt dat geproduceerde CO2 kan worden hergebruikt. Een cluster van verschillende bedrijven in het havengebied van North Sea Port is actief betrokken bij het bouwen, bedrijven en onderhouden van windparken op de Noordzee. Niet alleen in Nederland wordt door deze bedrijven windparken gerealiseerd; ook in het buitenland gebeurt dit. 

Steel2Chemicals is nog een mooi voorbeeldproject: een proeffabriek waarin wordt gekeken hoe synthetisegas gemaakt kan worden om dit vervolgens om te zetten naar het gewenste product. Wanneer blijkt uit deze pilot dat het proces succesvol en economisch haalbaar is, kan worden gekeken hoe dit op grotere schaal kan worden toegepast. Projecten en pilots als deze zijn noodzakelijk om de doelen uit het klimaatakkoord te kunnen behalen. 

Ook noodzakelijk voor de omschakeling naar klimaat neutrale industrie is de aanleg van grootschalige pijpleidinginfrastructuur. Op dit moment kunnen bedrijven bijvoorbeeld niet al hun CO2 kwijt, omdat het ontbreekt aan goede infrastructuur. Maar ook in de uitwisseling van waterstof zijn er goede kansen waarvoor leiding infrastructuur nodig is.

Uitdagingen
Tijdens het werkbezoek wordt duidelijk dat de huidige manier van monitoring bij bedrijven als North Sea Port op dit moment geen goed beeld geeft van de resultaten die het bedrijf boekt op weg naar de duurzaamheidsdoelstellingen. De monitoring beperkt zich tot het meten van de CO2 uitstoot, terwijl op een veel breder vlak wordt gewerkt naar klimaat neutrale industrie. 

Taken voor ons als ChristenUnie 
Destijds is in de Regionale Energie Strategie (RES) de keuze gemaakt om de industrie niet mee te nemen in de regionale plannen. De industrie is een sector die breder, landelijk aangepakt moet worden, omdat de dynamiek binnen de industrie veel verschilt van andere sectoren. Dit is wat North Sea Port betreft een goede keuze geweest. Wel geven zij aan dat het een uitdaging is om de Staten op de hoogte te brengen en te houden over alle ontwikkelingen die de industrie, die North Sea Port doormaakt en welke kansen hier liggen. Kansen die zijn er zeker; de locatie van het havenbedrijf is erg gunstig. Deze kansen moeten dan ook zeker benut worden. De grootste uitdaging is de vraag hoe de belangen van het havengebied steviger en meer zichtbaar kunnen worden. Zoals gezegd; de kansen zijn er, maar men moet hier meer bekend mee worden. Een gezamenlijke agenda richting (rijks)overheden is hiervoor bijvoorbeeld noodzakelijk. Positionering is belangrijk; Rotterdam en Groningen zijn partijen die een prominentere plek lijken te hebben bij de overheid, terwijl hier in Zeeland veel potentie is om op effectiever wijze te werken aan de klimaatdoelstellingen.