PS vergadering over wonen in Zeeland en meer.

Wonen.jpg
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 16 februari 2022 om 10:08

PS vergadering over wonen in Zeeland en meer.

Betaalbaar wonen is een recht

Op de Statenvergadering van 11 februari stond er slechts één onderwerp op de agenda: de bespreking van het Rekenkamerrapport over het woonbeleid. PS vragen GS om de aanbevelingen over te nemen en op die manier de stimulerende regierol vanuit de provincie te versterken. We hebben het amendement vanuit de coalitiepartijen, waarin er meer concrete kaders worden gesteld om die rol goed in te vullen, gesteund. Verder hebben we gevraagd om elk kwartaal een terugkoppeling op het proces en jaarlijks op de concrete resultaten. We hebben daarbij meegegeven dat graag te zien in de vorm van een dashboard met concrete data over doelgroepen als arbeidsmigranten, starters en statushouders. De gedeputeerde neemt deze suggestie mee. Op Omroep Zeeland mochten we ons verzoek herhalen: Hugo de Jonge komt over gebrek aan woningen in Zeeland praten - Omroep Zeeland

Geen stikstof- maar een biodiversiteitscrisis

In drie moties werden voorstellen gedaan die betrekking hadden op de stikstofcrisis; bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal dieren en actualisatie van vergunningen. Hoewel voor beide wel iets te zeggen is, vonden we het belangrijk om de complexe stikstofproblematiek niet te eenzijdig met losse acties aan te vliegen. De gedeputeerde zal samen met de andere  provincies en het Rijk samen moeten komen tot effectief en juridisch houdbaar beleid. Forum ontkende opnieuw het bestaan van de stikstofcrisis en kreeg de erkenning dat biodiversiteitscrisis inderdaad een betere benaming zou zijn. Maar dat verandert niets aan de urgentie om te werken aan verlaging van depositie en versterking van natuurgebieden.

 

Diervriendelijke energietransitie

windmolen

De Partij voor de Dieren vroeg aandacht voor de vele vogel- en vleermuisslachtoffers door botsingen met windturbinewieken. Als ChristenUnie hebben we ons in het verleden ook ingezet voor meer diervriendelijke maatregelen, zoals het zwart maken van één van de wieken en meer onderzoek naar effectieve maatregelen.  Maar het dictum in deze motie ging ons te ver: ‘Opleggen om alle mogelijke en relevante mitigerende maatregelen te nemen.’ Persoonlijk vind ik het jammer om te zien dat PvdD weinig voortgang in dierenwelzijn boekt doordat men overvraagt.

  

Over de brug met die tolvrije Westerscheldetunnel (WST)

Er waren twee moties om in Den Haag het besluit te laten heroverwegen om pas in 2030 de tunnel tolvrij te maken. Eén daarvan hebben we mede ingediend en we hopen dat minister Harbers en/of de Tweede Kamer zich daartoe laat bewegen. Er zijn immers eerder in het verleden wel verwachtingen gewekt

 

Pas op de plaats in de Hedwige polder 

Hedwigepolder

De vier moties die willen voorkomen dat de Hedwige op korte termijn wordt overspoeld met PFAS-houdend Westerscheldewater zijn samengevoegd tot één motie.  In een aparte blog beschrijft collega Lars Jacobusse hoe de ChristenUnie zich  in dit complexe en pijnlijke dossier opstelt uit oogpunt van rentmeesterschap. En waarom we de motie niet hebben gesteund. Zie zijn blog hier. De motie van 50 Plus over het aantekenen van bezwaar tegen baggeren van de vaargeul in de Westerschelde leidde tot een toezegging van de gedeputeerde om daar serieus naar te kijken.

 

Corona Toegangs Bewijs (CTB)

Forum voor Democratie kwam opnieuw in het geweer tegen het CTB en er werd voorgesteld om 1G, 2G en 3G af te schaffen. In  een eerdere vergadering hebben we nog steun verleend tegen de introductie 2G voor onze medewerkers, maar verder zijn Provinciale Staten terughoudend om zich te mengen in kwesties waarin we geen rol hebben. De motie werd afgestemd.

 

‘Big Brother’

Fractie Koevoets, inmiddels partij nummer 16 in Provinciale Staten, wilde met een motie een Zeeuws moratorium op digitale massasurveillance. Hij doelde hierbij op ‘smart city’ projecten in den lande die hij niet zonder voorafgaand debat zou willen toestaan. Deze motie haalde het niet omdat het aspect van privacy al is bediscussieerd bij de provinciale Digitale Agenda. Ook ligt hierin geen specifieke rol bij de provincie maar gaan de Tweede Kamer en gemeenteraden hierover.

 

Digitaal stemmen

20220211 digitaal stemmen

Het eerste deel van de Statenvergadering kon gelukkig fysiek doorgaan met alle inmiddels bekende maatregelen: schermen, mondkapjes etc. Vanwege een aantal zieken was er echter voor gekozen om de stemming nadien te doen in een digitale vergadering. Gelukkig kon mijn collega ChristenUnie Statenlid Lars Jacobusse, die zich 's ochtends moest ziekmelden, daardoor toch meestemmen. Alles bij elkaar een dag waarin veel maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland de revue passeerden. Een voorrecht om daar als volksvertegenwoordiger over mee te mogen debatteren en  beslissen.

 JanHenk Interruptie