Van koeien en (stok)paarden...

koepaard1.jpg
Portret Adrie.png
Door Adrie Kodde op 12 november 2021 om 16:37

Van koeien en (stok)paarden...

Op donderdagavond 11 en vrjidag 12 november was er een uitgebreide vergadering van Provinciale Staten.

Van koeien en (stok)paarden..?

Door de fractie van de ChristenUnie was dit keer weer veel werk gedaan ter voorbereiding op deze vergadering. Het ging dan ook over een aantal belangrijke zaken: de begroting voor 2022, de omgevingsvisie en ook werd gesproken over de uitsluiting voor niet-corona-gevaccineerden.

De begroting voor 2022

In zijn algemene beschouwing raadde Jan Henk Verburg het college van GS aan om de grote opgaven, die nu naar de uitvoeringsfase gaan, ook voortvarend op te pakken. Deze koe moet bij de horens worden gepakt.

Een motie waarmee de ChristenUnie vroeg rekening te houden met de te verwachte hoge inflatie, kon worden ingetrokken omdat de gedeputeerde het helemaal met de motie eens was en toezegde bij de voorjaarsnota 2022 uitvoering te geven aan wat in de motie werd gevraagd. Interessant was de brede steun voor deze motie van veel andere partijen.

De omgevingsvisie

Dit zeer uitgebreide stuk, waarover niet alleen door Provinciale Staten maar ook door gemeenten en andere belanghebbenden uitvoerig is gesproken, kon eindelijk worden vastgesteld. Heel veel inbreng die we als ChristenUnie inbrachten, zien we in de uiteindelijke versie terug. Een belangrijk punt uit deze visie -waar we nog wel wat van vinden- is, dat er een zinsnede in stond die met zoveel woorden zegt dat er in Zeeland in aantal voldoende huizen zijn. Dat vinden we zo in tegenspraak met de realiteit van heden dat we dit met een amendement aan wilden passen. Dat amendement is aangenomen.

Een illustratie van waar we het als fractie allemaal voor doen in ons mooie Zeeland werd beschreven in de PZC:

‘Nieuwe’ Zeeuwen: ‘We zijn er op alle punten op vooruitgegaan’ | Zeeuws nieuws | pzc.nl

Uitsluiting voor niet-corona-gevaccineerden

Dit was een punt dat aan de agenda werd toegevoegd door FvD. Om duidelijk uit te spreken waar we als provincie staan, werd een motie opgesteld die ertoe oproept ons uit te spreken tegen de uitsluiting van niet-gevaccineerden. Deze motie werd wat aangepast om deze van toepassing te laten zijn op de eigen organisatie van de provincie Zeeland. Ook wij als ChristenUnie vinden deze beperking van vooral de niet-gevaccineerden te ver gaan en steunden de motie. De motie werd aangenomen.

Het verloop van de vergadering

Paard koe

Naast onze directe inbreng, waar we buitengewoon goed scoorden, werd onze inbreng in de vorm van mee-indienen of steunen van moties en amendementen goed gehonoreerd. Vooral in het eerste deel werd de vergadering beheerst door -tot afmatting bereden -stokpaarden en een opstelling door het FvD die aanleiding gaf tot meerdere geïrriteerde reacties. De voorzitter had al zijn kunde en takt nodig om het span niet uit de bocht te laten vliegen. Dat deed hij knap. Gelukkig liep het tweede deel van de vergadering vlotter en kon de agenda, zij het pas rond 20 uur s’avonds, afgerond worden.