Koeiendans en coronaherstel?

KOEIENDANS1.jpg
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 10 juni 2021 om 22:04

Koeiendans en coronaherstel?

In de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland werden donderdagavond de plannen die het College van Gedeputeerde Staten in de Voorjaarsnota 2021 heeft gepresenteerd voor het komende jaar besproken. Hieronder leest u de bijdrage -met de ingediende motie en het amendement- die Jan Henk Verburg namens de fractie van ChristenUnie Zeeland heeft gepresenteerd:

 Koeiendans en coronaherstel?

"Elke lente laten Nederlandse koeienboeren hun koeien weer de wei in na een lange winter op stal. Dit is elk jaar weer een prachtig gezicht; rennend, springend en dansend van blijheid gaan de dames de eerste grassprietjes tegemoet. Ik wil onze inwoners niet met koeien vergelijken, maar de huidige fase in de pandemie doet mij wel denken aan die jaarlijkse koeiendans.  

Om de huidige positieve vibe te kunnen vasthouden moet de provincie wat ons betreft nog wel een flinke inspanning leveren. Naast het punt van coronaherstel willen we aandacht vragen voor biodiversiteit en leefbaarheid.

 1. Allereerst het coronaherstel. 

Sport, cultuur, kerk, elkaar ontmoeten.. De pandemie heeft er lange tijd voor gezorgd dat we niet veilig konden doen wat we gewend waren. Ook economisch was het effect groot: bepaalde bedrijfstakken hebben maandenlang aan het infuus gelegen, daarin heeft het Rijk tientallen miljarden geïnvesteerd. Open binnengrenzen werden ineens weer opgetrokken. De afgelopen tijd heeft geleerd dat export in belangrijke mate digitaal kan worden ondersteund: wat ons betreft verlengen we de – nu tijdelijk gefinancierde – exportondersteuning en geven we export een belangrijke plek in ‘Digitaal doen!’ Corona heeft het provinciaal economisch beleid ook belemmerd: er is veel minder uitgegeven dan begroot was.

 In de komende maanden hopen we – door verdere versoepeling van maatregelen – samen de weg omhoog te vinden. Het college stelt daarvoor al een aantal extra investeringen voor, als ChristenUnie doen we daar graag nog een schepje bovenop. We zien het grote belang van beschikbaar werkkapitaal voor gezond herstel, dat vliegwiel moet weer op gang komen. Daarnaast zijn er de transities (energie, klimaat) die zonder grote investeringen het werkterrein blijven van idealisten. Wij willen boter bij de vis.

Dat betekent dat we serieus moeten investeren in de lobby voor een bijdrage aan de massieve Europese herstelfondsen en het Groeifonds. En in dat veld ontbreekt het Zeeland aan slagkracht om projectideeën op te werken en te voorzien van middelen. We dienen hiervoor de motie “Gezonde groei post-corona”in. Het punt van werkkapitaal hebben we eruit gehaald, het gaat echt om inzetten op de grote fondsen. Zeeland is weliswaar qua inwonertal een kleine provincie maar we zien ons gesteld voor transities met enorme opgaven. Op 7 juni zagen we een persbericht dat we als provincie het Rijk om hulp vragen; maar laten we zelf ook vooral niet Zeeuws zuunig zijn als het gaat om investeren in eigen realisatiekracht.

2. Dan biodiversiteit

strandplevier

Met elkaar constateren we dat biodiversiteit – de soortenrijkdom – ernstig bedreigd wordt. Terecht stellen GS dat op dit gebied de uitdagingen de komende jaren onverminderd groot zijn. De Zeeuwse soortenrijkdom bevindt zich in een historisch dal waar we voorlopig niet uit zijn. De structurele bezuinigingen op biodiversiteit en landbouwtransitie in het programma Landelijk Gebied zijn in tegenspraak met de mooie woorden van GS. In de toekomst zullen een aantal projecten niet gerealiseerd kunnen worden. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een project om strandbroeders -typerend voor Zeeland en overal ernstig bedreigd- te beschermen. Een project met een relatief kleine investering, maar grote impact en maatschappelijke waardering, zowel van inwoners als toeristen. Als we vergelijkbare projecten, met een kleine investering maar grote impact in de toekomst nog willen opstarten, dan moeten we niet aan de handrem gaan trekken. Daarom dienen we een amendement in om alleen op het onderdeel branding en beleving te bezuinigen. Dat doet pijn genoeg, maar raakt in ieder geval de natuur zelf niet.

 3. Tot slot leefbaarheid

Voor de leefbaarheid is het van belang dat Zeeland op alle terreinen op orde is of komt.

- Bereikbaarheid is belangrijk: we hadden als ChristenUnie fractie graag meer geïnvesteerd in slimme mobiliteit, om te voorkomen dat we in 2024 moeten vaststellen dat het allemaal te weinig en te laat is geweest, omdat met ingang van de nieuwe OV concessie de mobiliteit met een sprong achteruit zal gaan.

- De beschikbaarheid van zoet en schoon water is een andere voorwaarde voor goede leefbaarheid. Met grote belangstelling zullen we volgen wat het Deltaplan Zoet Water gaat brengen. Daarin zal ook zeker aandacht moeten zijn voor het beteugelen van de onttrekking van grondwater.

- Ook wonen is inmiddels een prioriteit: er komt een woonagenda. Als provincie moeten we onze gemeenten helpen om datgene te doen wat nodig is om onze huidige én toekomstige inwoners een goed woonklimaat te bieden met voldoende instap-, doorstroom- en tijdelijke huisvesting. 

 

Als ChristenUnie fractie hebben we veel wensen om de brede welvaart, het welzíjn in Zeeland te bevorderen. Tegelijkertijd zijn we ons er ten volle van bewust dat niet alles maakbaar is. Laten we echter het huidige momentum gebruiken voor een ultieme poging om Zeeland vooruit te helpen. Met voldoende kapitaal om de economie te verduurzamen, de natuur en soortenrijkdom te versterken en te bouwen aan een goed woonklimaat. We wensen de gedeputeerden die dit ter hand mogen nemen veel wijsheid en zegen toe."