Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?

woningbouw.webp
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 23 april 2021 om 14:33

Wat voor Zeeland willen wij in de toekomst?

Op 23 april 2021 hebben Provinciale Staten een belangrijke stap gezet voor de voorbereidingen van de Omgevingswet. Die Omgevingswet combineert alle mogelijke regels voor de inrichting van ons landschap. Het gaat om thema’s als biodiversiteit, bebouwing, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid. Op het onderwerp wonen spelen belangrijke issues zoals het voldoende bijbouwen van starters- en levensloopbestendige woningen - ook in de dorpen - en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Inzet van ChristenUnie 
Lars Jacobusse onderstreepte dat het belangrijk is dat de regelgeving eraan bijdraagt dat deze mensen ruimte biedt om tot bloei komen. We doen dit alles immers voor onze inwoners. Dat stelt hoge eisen aan het proces waarbij de verschillende bestuurslagen hun inbreng leveren. Als partij brengen we een amendement en een motie in met steun van een aantal partijen. De motie gaat in op het verwachte uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet; wanneer dit niet plaatsvindt op 1 januari 2021 pleiten wij ervoor om niet (opnieuw) de bijbehorende Omgevingsverordening (alle regels die voortvloeien uit de Zeeuwse uitwerking van de Omgevingswet) beleidsneutraal door te zetten maar om de laatste ontwikkelingen te verwerken. Na de reactie van GS is besloten de motie nog even aan te houden maar alsnog in te dienen wanneer het uitstel langer duurt dan enkele maanden.
 
Woningbouw.jpg
Geen woningmarkt maar huisvesting
Ons amendement om de urgentie van de woningmarkt op te nemen in de brief met wensen en bedenkingen is door gedeputeerde omarmd en werd vrijwel unaniem aangenomen. Starters ondervinden grote uitdagingen om de woningmarkt te kunnen betreden, terwijl ouderen vaak kleiner en praktischer willen wonen maar er in hun eigen kern niet altijd ruimte is. We dienden de VVD motie mede in om via gebiedsgericht beleid maximaal werk te maken van renovatie van oude panden, herbestemming en verduurzaming middels het huisvestingsfonds. En we steunden de oproep om in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) te pleiten voor een extra impuls om nieuwbouw te versnellen.
 
Andere thema’s
Windmolen.webp
Op het onderwerp klimaatadaptatie, het weerbaar maken van Zeeland voor het veranderende klimaat, hebben we samen een strategie vastgesteld. De verschillende moties over het pontje van Sluiskil hebben we niet gesteund omdat we eerst de informatiebijeenkomst hierover willen afwachten. En een motie van FvD om de handhaving van de onzinnige vrijheidsbeperkende coronamaatregelen achterwege te laten kon ook niet op onze steun rekenen.
 
Digitaal met hindernissen 
SV20210423.png
De online vergadering duurde van 9:30 uur tot 19:45 uur. We hebben daarbij voor de eerste keer digitaal gestemd maar er was veelvuldig sprake van technische problemen. Een reden te meer om te hopen dat we snel weer terug kunnen naar de Statenzaal.