Zoet water maken met Zeeuwse zonnepanelen: het kan!

Zonnepanelen .jpgdinsdag 06 augustus 2019 17:27

Zoet water is van levensbelang voor iedereen. De Zeeuwse zoetwatervoorziening staat steeds meer onder druk, terwijl boeren met steeds ingewikkelder uitdagingen te kampen hebben. De ChristenUnie vindt het tijd voor creatieve maatregelen en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur.

Zoet water is van levensbelang voor iedereen. De Zeeuwse zoetwatervoorziening staat steeds meer onder druk, terwijl boeren met steeds ingewikkelder uitdagingen te kampen hebben. De ChristenUnie vindt het tijd voor creatieve maatregelen en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur. 


In het Midden-Oosten is een nieuwe techniekontwikkeld, waarbij zonnepanelen worden gebruikt als middel om zeewater om te zetten in zoet water voor de landbouw. Kort gezegd komt het erop neer dat aan de onderkant van een zonnepaneel een systeem wordt bevestigd, dat de restwarmte van het zonnepaneel gebruikt om zeewater te verdampen en te condenseren tot zoet water. Op die manier worden schone energie én zoet water geproduceerd, zonder dat het extern energie kost. De enige energiebron die nodig is, is zonlicht. Het systeem levert naar schatting een liter water per vierkante meter zonnepaneel


Wat de ChristenUnie betreft, gaat Zeeland onderzoeken of het een proeftuin voor deze techniek kan worden. Daarnaast moet bij de vergunningaanvraag worden getoetst wat de mogelijkheden zijn voor zoet water in een zonnepark. Jan Henk Verburg en Lars Jacobusse hebben de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  • Heeft het College kennis genomen van het artikel van Vorkover ‘Zonnepanelen als zoetwatermachines’?
  • Is GS het met ons eens dat onze agrarische sector zich in een periode met veel en complexe uitdagingen bevindt, van vitaal belang is en dat het daarom hard nodig is dat we al het mogelijke in het werk stellen om deze (familie)bedrijven overeind te houden? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met ons eens, dat gezien de enorm maatschappelijke uitdagingen meervoudig ruimtegebruik noodzakelijk is? Waarbij aspecten als agrarisch grondgebruik, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit hand in hand gaan.
  • Bent u het met de ChristenUnie fractie eens dat - door gebruik van de specifieke sterktes van Zeeland – ontzilting van zeewater een kansrijke innovatieroute kan zijn om voor eens en voor altijd onze zoetwatervoorziening zeker te stellen? En om Zeeland hierin dan als proeftuin te positioneren? Zo nee, waarom niet? 
  • Bent u bereid te onderzoeken of een pilot kan worden opgezet, mogelijk met overheden, nutsbedrijven, onderwijs, onderzoek en ondernemers voor de productie van zoet water uit zeewater binnen het Deltaplan Zoet water met gebruikmaking van deze techniek? Om de krachten te helpen bundelen en zo samen het verschil te maken? Zo nee, waarom niet? 

Voldoende beschikbaarheid van energie en water zijn dè twee uitdagingen voor de toekomst. We hebben twee aanvullende vragen over slimme combinaties tussen solar projecten en zoetwateropvang en – buffering die per direct van waarde kunnen zijn. 

  • Er zijn grootschalige zonneparken gerealiseerd zonder dat daarbij water in ogenschouw is genomen. De kansen daarvoor hangen nauw samen met de lokale omstandigheden, het gaat om maatwerk qua opvang èn bestemming. Bent u bereid om als vergunningsvoorwaarde voor nieuwe solarprojecten van enige omvang een (zoet) watertoets door een deskundige verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet? 
  • Er is inmiddels al een flink aantal pilots voor zoetwateropslag uitgevoerd. Bent u bereid een deskstudie te laten doen om die goede voorbeelden in kaart te brengen en te bepalen welke goed kunnen samengaan met zonneparken? Zo nee, waarom niet? 

Als Zeeland hiermee aan de slag gaat, vangen we uitdagingen qua ruimtegebruik, zoetwater en energietransitie beter op. Een win-win-win situatie dus, voor iedere Zeeuw.

« Terug

Reacties op 'Zoet water maken met Zeeuwse zonnepanelen: het kan!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.