Terugblik Statenvergadering: Maak verschil

Jan Henk.pngmaandag 08 juli 2019 19:25

Maak verschil

Afgelopen vrijdag 5 juli hadden we de laatste Statenvergadering. Belangrijk agendapunt was het Statenakkoord ‘Maak verschil’. Deze stond bol van de thema’s die door Zeeuwse organisaties zijn aangedragen dus het was eigenlijk van alles voor iedereen. Als ChristenUnie hebben we kort onze speerpunten benoemd waarna we vooral aandacht hebben gevraagd voor het proces van uitwerking en uitvoering. We vinden het belangrijk dat de provincie regie voert op de eigen taken, dat men slimme combinaties maakt tussen beleidsterreinen en inzet op innovatie. Lees hier de bijdrage 

Constructieve zonneladder

Onze motie ‘constructieve zonneladder’ later in de vergadering was zo’n voorbeeld waarbij slimme combinaties worden gemaakt: duurzame energie, waterberging, biodiversiteit en burgerparticipatie. We waren voornemens het stuk in te brengen als aanvulling in het akkoord maar het bleek al door de ZMF te zijn ingebracht in de Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES).  We hebben de motie daarom ingetrokken maar zullen nauwgezet volgen of de werkwijze inderdaad wordt opgenomen.


Mestvergister 
Een ander heikel punt was de geplande mestvergister in Rilland. We hebben de motie van GroenLinks niet mee ingediend, omdat we ons niet konden vinden in de gekozen formulering maar deelden de zorgen van omwonenden die de aanleiding waren. Na een korte schorsing leidde dit tot een oproep aan de gedeputeerde om een milieueffectrapportage (MER) te laten heroverwegen. De gedeputeerde zegde dit toe en zal - wanneer de RUD opnieuw een MER afwijst - een second opinion hierop laten doen.


Digitalisering 
Een amendement wat we indienden maande tot spoed waar het gaat om het digitaal ter inzage leggen van vertrouwelijke stukken. De huidige handmatige manier is omslachtig, foutgevoelig en weinig transparant. De Zeeuwse Rekenkamer had daarover aanbevelingen gedaan. Hoewel er technisch geen belemmeringen zijn bleef GS onwillig om de planning - onderzoek gereed in Q4 gereed - te faseren of te versnellen. Omdat we ondanks steun van SP en D66 geen meerderheid zouden hebben kozen we ervoor om toch maar geduld te betrachten. Maar onze roep om waar mogelijk pragmatisch te werk te gaan is wel gehoord.


Bij een nieuwe samenstelling van de Provinciale Staten hoort natuurlijk een nieuw foto! 

« Terug

Reacties op 'Terugblik Statenvergadering: Maak verschil'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.