Waardig ouder worden in Zeeland

Oude mannen op bank.jpgvrijdag 09 november 2018 17:15

Tijdens de algemene beschouwingen van afgelopen vrijdag leek het alsof de verkiezingscampagne al van start ging. Alle partijen haalden hun stokpaardjes van stal van meer asfalt voor de VVD tot een tolvrije tunnel voor de SP. Als ChristenUnie hebben we ervoor gepleit dat we - naast alle beleidsaandacht voor het behoud van jongeren - ook zeker de ruim vertegenwoordigde generatie ouderen niet mogen vergeten. We hebben de Staten gewezen op het landelijk manifest ‘Waardig ouder worden’ en dat zal door Provinciale Staten nader worden besproken. Als Statenfractie gaan we met de ChristenUnie raadsfracties samen kijken op welke manier we vanuit onze partij invulling kunnen geven aan verbetering van het welzijn, bijvoorbeeld door tegengaan van eenzaamheid.

Lees hier de bijdrage van Jan Henk Verburg.


U kunt hier meer lezen over het manifest waardig ouder worden

Bijdrage Jan Henk Verburg tijdens de Algemene Beschouwingen 2018

"Voorzitter,

Een bekend spreekwoord zegt: Oud worden willen we allemaal, niemand wil het zijn. We houden onszelf dan maar graag voor de gek, dat 60 het nieuwe 50 is of zelfs het nieuwe 40. Maar los daarvan is Zeeland onbetwist koploper als het gaat om het aandeel ouderen, daarover straks meer.  

We bespreken diverse financiële stukken, met veel onderwerpen en kiezen is een hele kunst. Als ChristenUnie willen we drie zaken belichten. We willen onze dankbaarheid uitspreken voor onze zegeningen, toch ook enkele zorgen en verbeterpunten benoemen en tot slot een manifest onder de aandacht brengen.

Dankbaarheid

Financieel gezien staan we er weer beter voor, schulden en risico’s nemen af  en dat is belangrijk. Zonder financiële armslag kunnen

we niet de investeringen doen voor de grote transities die voor de deur staan.

Wij zijn blij met de solidariteit van onze collega provincies waar het gaat om herstel van de weeffout in de verdeling van het provinciefonds. En onze complimenten aan GS en de coördinator voor het binnenhalen van de regio envelop.

De havenfusie, Campus Zeeland, grootschalige uitwisseling van energie en grondstoffen in de zware industrie.. het zijn stuk voor stuk Zeeuwse parels om trots op te zijn.  

En gelukkig is inmiddels de spreekwoordelijke kogel door de Oostkerk en is deze behouden voor toekomstige generaties. In onze vorige beschouwing had onze fractie nog nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dit unieke stuk erfgoed.

Zorgen en verbeterpunten

De naderende brexit stelt onze bedrijven voor een uitdaging waarover eind deze maand wordt doorgesproken in een bijeenkomst. Hoewel we ons moeten voorbereiden op de risico’s wil onze fractie ook zeker oog vragen voor de kansen. Bijvoorbeeld als het gaat om mogelijke uitbreiding van de douane. Welke beelden heeft gedeputeerde daarbij?

We staan voor grote uitdagingen op energie en klimaat. Dat vereist zorgvuldige afwegingen bij de inrichting van ons landschap.

De biodiversiteit  in ons landschap staat onder druk. Dit vraagt om samenwerking tussen natuur en landbouw, laten we daar flink op inzetten.

Maar ook in sociaal opzicht zien we dat de betrokkenheid op elkaar en op de eigen wijk afneemt en tegenstellingen in de samenleving toenemen. Ook dit vraagt onze aandacht in verbinding met Rijk en gemeenten.

De marinierskazerne, de Stationsbrug, het fietsvoetveer en afronding van Thermphos zijn zwaarwegende dossiers waarin we scherp moeten blijven opereren.

Opgavengericht werken en netwerksturing zijn beoogde oplossingen voor een slagvaardige samenwerkende overheid. Maar dat vereist vertrouwen in elkaar, durven loslaten, professionele regie en consistent beleid. Laten we voorkomen dat we zoveel ballen in de lucht moeten houden dat we het zicht op de buitenwereld verliezen. In plaats daarvan: de luiken open en samen de boer op!

Vanuit de auditcommissie is een sessie gehouden om de doelstellingen specifieker te maken maar daarvan hebben we helaas geen vertaling gezien in de stukken. Wel zijn de activiteiten specifieker benoemd zodat daarop controle mogelijk is. Hopelijk slaagt het volgende college erin om ook de doelstellingen specifieker te maken. Wel zijn we blij dat de chronische onderbenutting van middelen is afgenomen door een stuk over programmering.

Inzet op zaken als economie, infrastructuur en innovatie zijn onverminderd van belang. Maar naast welvaart is juist ook welzijn, de zachtere kant van groot belang. Vorige beschouwingen heb ik ook aandacht gevraagd voor die menselijke maat. In het interbestuurlijk programma zien we belangrijke opgaven verschijnen rond bijvoorbeeld schuldenproblematiek of eenzaamheid. De doelgroep jongeren krijgt in onze provincie al veel aandacht; als ik daarentegen in de begroting op ‘ouderen’ zoek vind ik alleen dat we ze in het verkeer moeten beschermen. Daar kun je niet op tegen zijn maar als ChristenUnie zijn we van mening dat we juist ook aandacht moeten houden voor het welzijn van ouderen. Zij hebben Zeeland opgebouwd tot wat het is, zij zijn waardevol en verdienen onze aandacht en waardering.

In dat licht wil ik nu een initiatief onder uw aandacht brengen.

Provinciaal wil onze fractie aansluiten bij het nationaal manifest ‘Waardig ouder worden’ wat op initiatief van ChristenUnie met 

warme steun van CDA, SGP, SP en PVV is opgezet. Voor de huidige kabinetsperiode is er landelijk 180 M€ voor vrijgemaakt.

Wij stellen voor om als provincie met de grootste rijkdom aan ouderen - het aandeel 65+ gaat richting een kwart - hier goed gebruik van maken. In het voorjaar gaan wij daarover als partij met de gemeentelijke fracties, organisaties èn de doelgroep in gesprek. Dit manifest biedt ruimte voor landelijke organisaties om hun netwerk in de regio te versterken. En initiatieven rond het omgaan met dementie, mantelzorg, zingeving en gezondheid kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het welbevinden van onze oudere inwoners. Ik nodig de fracties van uw partijen dan ook uit om kennis te nemen van het manifest op www.waardigouderworden.nl en na te gaan op welke punten we daarmee als Zeeland de grootste vooruitgang kunnen boeken.

Tot slot willen we ons als ChristenUnie graag blijvend inzetten voor een economisch vitale provincie, met goede fysieke èn sociale verbindingen en met behoud van Gods waardevolle schepping. Op een nuchtere en realistische manier waarbij iedereen meetelt.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Manifest waardig ouder worden (1).pdf148.2 kBapplication/pdfdownload

« Terug