Werkbezoek ZLTO 'Dé vereniging voor boeren en tuinders.'

ZLTO 14 juni 2018maandag 25 juni 2018 18:36

Op uitnodiging van ZLTO hebben Jan Henk Verburg, Adrie Kodde en Ria Rijksen een bezoek gebracht aan de Rusthoeve in Colijnsplaat. Na een korte kennismaking presenteerde ZLTO hun meerjarenplan 2020: “Boeren hebben de oplossing”. https://www.zlto.nl/boerenhebbeneenoplossing.
Daarnaast hebben we een aantal belangrijke vraagstukken besproken.

Nederland als voorbeeld voor Europa

Internationaal zijn er een aantal uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselveiligheid, voedselzekerheid en een vitaal platteland. Europa kijkt hierbij naar Nederland omdat wij voorop lopen in hoe wij de klimaat targets aanvliegen ten aanzien van klimaatakkoord “Parijs”. Daarbij wordt er niet naar een bepaalde sector gekeken integraal gezocht naar oplossingen.

Faunaschade

Bij schade in het bedrijf als gevolg van wild, vos, gans of ree kan een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd worden. Wanneer de schade gering is kan er een melding worden gedaan. De schade die geclaimd wordt, wordt geregistreerd, schade die alleen gemeld wordt niet. Dit vertroebelt de totale schade die wild aanricht. Als ChristenUnie willen we ook die schade in beeld brengen. Niet alleen de provincie heeft hierin een rol maar ook BIJ12, een landelijke  organisatie voor faunazaken.

Biodiversiteit

Biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw vraagt om samenwerking op zo’n manier dat men er ook daadwerkelijk zijn brood mee kan verdienen. In het Deltaplan ‘Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland’ zijn 18 vertegenwoordigers verenigd om hier werk van te maken. Deze 18 vertegenwoordigers komen uit de land- en tuinbouw, grootwinkelbedrijven, wetenschap en natuur en milieuorganisaties.

Schaalvergroting

Schaalvergroting lijkt een trend te zijn wat veelal het gevolg is van automatisering en het rendabel houden van een bedrijf. Hierbij staan familiebedrijven onder druk.

Zoetwatervoorziening

Op het gebied van de zoetwatervoorziening in Zeeland zijn diverse onderzoeken en pilots geweest of nu nog bezig. Het wordt tijd om de ervaringen uit te rollen en de kansen te verzilveren. Dat vergt een goed samenspel van publieke en private partijen.

Vrijkomende agrarische bebouwing

Op onze vraag naar vrijkomende agrarische bebouwing kregen we te horen dat dit nog geen probleem lijkt te zijn. Zolang de woonfunctie behouden blijft is ZLTO niet bang voor verpaupering.

Tot slot

Als fractie waarderen we dergelijke ontmoetingen zeer en waren dit enkele van de onderwerpen die wij hebben besproken in een ontspannen en open gesprek. Je krijgt zogezegd een kijkje in de keuken van de ander. Dan weet je elkaar beter te vinden en kun je makkelijker vragen naar meningen en ervaringen als er Statenvoorstellen zijn die natuur en landbouw raken.

Ria Rijksen

« Terug