Samen voor Zeeland

Uitzicht vanuit Zeeuws Planbureau Middelburgmaandag 29 januari 2018 20:00

Samen kom je verder. Daarom komen we als politici van ChristenUnie ( gemeenteraad, provinciale staten en waterschap) regelmatig bij elkaar, om tijdens een maaltijd bij te praten over zaken, die spelen en om van elkaar te leren.
Donderdag 18 januari kwam Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP in Noord Brabant en voorzitter van de werkgroep Omgevingswet, ons bijpraten over de nieuwe Omgevingswet. Deze wet is bedoeld om sneller, eenvoudiger en met meer ruimte, nieuwe ontwikkelingen te verwezenlijken

Waarom een Omgevingswet?

In de nieuwe Omgevingswet worden 26 verschillende wetten gebundeld. Daarnaast komen vier algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande. Het ruimtelijk beleid is veelomvattend. Het gaat om onderwerpen als woningbouw, leefbaarheid, economie, natuur, milieu, water en bodem. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat zijn de voordelen en voor wie?

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Er is meer ruimte voor initiatieven en anticiperen, lokaal maatwerk en participatie voor burgers bij beleidsontwikkeling aan de voorkant. Daarbij zijn niet de regels leidend, maar het gebied.

Een bedenker van een nieuwe ontwikkeling, dit kan een grondeigenaar, ondernemer of projectontwikkelaar zijn, heeft een plan. Dan moet er eerst overleg zijn met de mensen, bedrijven of organisaties in die omgeving. Met elkaar praten, kijken en beoordelen hoe deze ontwikkeling het mooist past in die omgeving. Dan komt de overheid, die het dichtst bij de inwoners staat, de gemeente in beeld. Zij geven dan één vergunning af, die het mogelijk maakt om tot uitvoering van een nieuwe ontwikkeling te komen.

Vertrouwen en loslaten

Voor ons als politici ligt de uitdaging in het loslaten van beleidsregels en kijken naar, wat er in een gebied nodig en mogelijk is. Daarbij moeten we de verbinding zoeken met de inwoners en als overheden onderling. De rollen van gemeenten, provincie en waterschap zijn verschillend, maar we streven naar een mooi Zeeland, waar het fantastisch wonen is. Dat vraagt vertrouwen in elkaar en durven loslaten van zaken, waar je wel wat van vindt, maar waar je niet over gaat.

Achtergrondinformatie bij dit artikel:

Met het beleid voor de ruimtelijke omgeving draagt de Provincie bij aan een sterke economie, een goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van het landelijk gebied. Vaak geeft de Provincie de kaders aan vullen de gemeenten die kaders in de eigen regio in. Het ruimtelijk beleid is veelomvattend. Het gaat om onderwerpen als woningbouw, leefbaarheid, economie, natuur, milieu, water en bodem. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Waarom een Omgevingswet?

Er worden 26 verschillende wetten gebundeld. Daarnaast komen vier algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande. Ook zullen 120 ministeriële regelingen worden samengevoegd tot ongeveer 10. Kortom, het werken met deze Omgevingswet maakt het voor alle betrokkenen een stuk eenvoudiger. Volgens planning van het ministerie van IenM treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking.

Wat zijn de voordelen en voor wie?

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Er is meer ruimte voor initiatieven en anticiperen, lokaal maatwerk en participatie voor burgers bij beleidsontwikkeling aan de voorkant. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten op dit gebied willen uitvoeren krijgen te maken met de Omgevingswet.

Wat betekent dat voor de Provincie?

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. De Omgevingswet nodigt uit tot vergaande samenwerking tussen overheden. Nu beslissen de overheden meestal alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied. De Provincie is dus één van de participanten in het hele proces. Voor de Provincie leidt de invoering tot een veranderopgave binnen de provinciale organisatie. Daarnaast heeft de invoering gevolgen voor het beleid, wet- en regelgeving, digitalisering en samenwerking.

Wat is de Omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een plan dat op hoofdlijnen beschrijft wat de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied van de fysieke leefomgeving zijn. Het is dus een politiek bestuurlijk document dat het beleid integraal omschrijft en daarmee de regels in één gebied dekkende regeling bijeenbrengt. Daarmee wordt de inzichtelijkheid, samenhang en naleving van de regelgeving bevorderd.

Voor wie geldt de Omgevingsverordening en wat houdt deze in?

Een omgevingsvisie bindt alleen de Provincie zelf. Soms is doorwerking naar derden gewenst. Waar nodig kan de visie vertaald worden naar een verordening die juridisch doorwerkt op anderen. De omgevingsverordening bevat provinciale regels over de fysieke leefomgeving die voor iedereen gelden.

Dit kunnen drie soorten regels zijn:

-voor burgers en bedrijven over vergunningplichten

-voor de overheid om vergunningaanvragen te beoordelen

-instructies over hoe gemeenten en waterschappen hun taken en bevoegdheden moeten uitoefenen.

Deze regels worden door Provinciale Staten vastgesteld en zijn een uitwerking van de omgevingswaarden die de Provincie in de verordening kan opnemen. Nu staan deze nog in afzonderlijke verordeningen zoals: de milieuverordening, de planologische verordening, de ontgrondingenverordening, de landschapsverordening en de grondwaterverordening.

Waarom een Omgevingswet?

In de nieuwe Omgevingswet worden 26 verschillende wetten gebundeld. Daarnaast komen vier algemene maatregelen van bestuur in de plaats van circa 117 bestaande.

Het ruimtelijk beleid is veelomvattend. Het gaat om onderwerpen als woningbouw, leefbaarheid, economie, natuur, milieu, water en bodem.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat zijn de voordelen en voor wie?

Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Hierdoor kan de wetgeving duidelijker en overzichtelijker worden opgeschreven. Er is meer ruimte voor initiatieven en anticiperen, lokaal maatwerk en participatie voor burgers bij beleidsontwikkeling aan de voorkant.

Daarbij zijn niet de regels leidend, maar het gebied.

Een bedenker van een nieuwe ontwikkeling, dit kan een grondeigenaar, ondernemer of projectontwikkelaar zijn, heeft een plan.

Dan moet er eerst overleg zijn met de mensen, bedrijven of organisaties in die omgeving.

Met elkaar praten, kijken en beoordelen hoe deze ontwikkeling het mooist past in die omgeving.

Dan komt de overheid, die het dichtst bij de inwoners staat, de gemeente in beeld. Zij geven dan één vergunning af, die het mogelijk maakt om tot uitvoering van een nieuwe ontwikkeling te komen.

Vertrouwen en loslaten

Voor ons als politici ligt de uitdaging in het loslaten van beleidsregels en kijken naar, wat er in een gebied nodig en mogelijk is. Daarbij moeten we de verbinding zoeken met de inwoners en als overheden onderling. De rollen van gemeenten, provincie en waterschap zijn verschillend, maar we streven naar een mooi Zeeland, waar het fantastisch wonen is. Dat vraagt vertrouwen in elkaar en durven loslaten van zaken, waar je wel wat van vindt, maar waar je niet over gaat.

« Terug