De Zeeuwse leefomgeving

overzicht omgevingswetmaandag 18 december 2017 20:00

Vrijdag tijdens de Statenvergadering stond als agendapunt het vaststellen van de kadernota omgevingsvisie 2018

Visie op onze leefomgeving

In de startnota Omgevingsvisie en –verordening werd uitgegaan van het ingaan van de Omgevingswet in 2019. Dat zou mooi aansluiten op ons omgevingsplan, dat in 2018 afloopt. De Omgevingswet, die meer bevoegdheden bij gemeenten legt, is uitgesteld en zal op zijn vroegst 2021 in werking treden. Omdat het huidige omgevingsplan 2012-2018 volgend jaar afloopt moet er wel een wettelijk instrument zijn. De kadernota omgevingsvisie is het startpunt voor het nieuwe omgevingsplan, waarin de provincie meer bevoegdheden houdt.

Babylonische spraakverwarring

Omdat de gemeente en maatschappelijke organisaties in gesprek waren over de omgevingsvisie gaf dit voorstel  de nodige spraakverwarring. En zoals de  spraakverwarring bij de bouw van de toren van Babel tot gevolg had, dat de mensen uit elkaar gingen, zagen we dat nu ook. En  om zo het traject verder te gaan vindt ChristenUnie niet zorgvuldig.

Zorgvuldigheid boven snelheid

Het past ook niet bij de opdracht die in het college akkoord, is afgesproken: “krachten bundelen”: Daarin staat: “De inzet in deze bestuursperiode is er op gericht om als Zeeland gericht samen te werken aan maatschappelijke opgaven.” “Door gericht met andere publieke en private partners samen te werken, kan meer bereikt worden voor Zeeland.” Dan moet je serieus kijken wat er in de samenleving speelt en wat je rol als overheid daarin is. Vooruitgrijpen op de omgevingsvisie in het nu vast te stellen document doet geen recht aan de dialoog die gaande is.

Doorlopende dialoog

Met zoveel amendementen en brieven vanuit diverse organisaties leek het ChristenUnie beter een pas op de plaats te maken. Door nu door te gaan met dit voorstel zetten we het college op achterstand in de dialoog. Ga zorgvuldig met elkaar om, luister en maak goede bouwstenen voor de omgevingsvisie zodat we een breed gedragen document krijgen dat recht doet aan de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet:  een  integrale benadering en behandeling om te zien of een initiatief een meerwaarde heeft voor de omgeving en bijdraagt aan leefbaarheid, verduurzaming, waterveiligheid en de klimaatdoelstellingen van een mooi en toekomstgericht Zeeland. Daarom wilde ChristenUnie deze kadernota vrijdag niet vaststellen.

Maar voorafgaande aan de vergadering waren de fractievoorzitters en Commissaris van de Koning ook al tot die conclusie gekomen. Wordt vervolgd in februari 2018.

 

 

Ria Rijksen

« Terug