De Algemene Beschouwingen en Zomernota 2017

Statenzaal - buitenvrijdag 07 juli 2017 09:46

Menselijke maat in Zeeland, een aantrekkelijk en veilige Provincie en het initiatief vanuit de ChristenUnie om een Zeeuwse StartersCampus te gaan vormgeven. Hieronder de bijdrage van de ChristenUnie Statenfractie tijdens de Algemene Beschouwingen 2017.

"Goedemorgen Voorzitter,

Onze fractie heeft de jaarstukken en zomernota doorgenomen. Ondanks doorgevoerde verbeteringen vraagt de gewenste transparantie – over wat de doelen waren, in hoeverre die zijn bereikt  en waar geld aan is uitgegeven – nog wel een verbeterslag. In de nieuwe opzet van de begroting en verslaglegging zal dat te zien moeten zijn. Een aandachtspunt dus voor o.a. de ingestelde auditcommissie.

Het jaar 2016 is financieel gezien – vanwege met name Thermphos - een ronduit moeilijk jaar geweest.  Maar de schaarste moet ons dan maar creatief en samenwerkingsbereid maken, we moeten slim samen aan de slag.  Als ChristenUnie willen we drie thema’s aanhalen en op de laatste twee concrete voorstellen doen: 

  1. Houd de menselijke maat hoog
  2. Zet sterker in op een aantrekkelijk en veilig Zeeland
  3. Investeer in een centrum voor ondernemerschap, een Zeeuwse StartersCampus

De menseijke maat

Ten eerste: de menselijke maat, zet onze Zeeuwse inwoner centraal. Laten we ons niet blindstaren op notities, spreadsheets en tabellen maar inzetten op ontmoeting met mensen. Het gaat om een houding, om mensen bij elkaar te brengen, om samen te zoeken naar het goede voor Zeeland. Mensen zijn waardevol en onbetaalbaar, iedereen telt mee. Dat is goed voor  groei en winst - hoewel misschien niet direct meetbaar - en vertaalt zich in welzijn van onze inwoners. 

We vragen daarbij aandacht voor sociaal ondernemen. In het najaar starten we met een bijeenkomst. We hebben hoge verwachtingen; met weinig middelen kan een grote maatschappelijke impact worden gerealiseerd.

Verkeersveiligheid is ook een kwestie van mensenlevens; wat dat betreft zijn we blij met verbeteringen aan o.a. de N656 en volgen we de voorgenomen aanpassingen rond de omleidingsroute van de Vlaketunnel nauwgezet. Wanneer is dit traject afgerond?

Antwoord Gedeputeerde: De vraag kon nog niet beantwoord worden door de Gedeputeerde maar daardoor heeft hij het wel direct doorgestuurd naar Rijkswaterstaat. Het antwoord was helaas nog niet terug tijdens de behandeling van de Zomernota. ChristenUnie zal hier op terug komen.  

Aantrekkelijk en veilig Zeeland

 We staan achter de nieuwe uitgangspunten ten aanzien van organisaties die we ondersteunen: doelstellingen zijn leidend, daarna kan er over subsidies worden gesproken. Niet de organisaties op zich maar hun bijdrage aan leefbaar en zichtbaar Zeeland zijn leidend.

De middelen die we inzetten in cultuur zoals evenementen en erfgoed moeten het verschil maken. 

C@S was een uitstekende bestemming maar de opstartfase is inmiddels wel voorbij; zonder meer meeliften op het succes achten wij overbodig. Dan staat het vieren van onze grondrechten als vrede en vrijheid met onze inwoners  hoger op onze wensenlijst om te ondersteunen.

Een prachtkans voor een snelle herbestemming van de unieke Oostkerk heeft het college in onze ogen laten lopen dus we roepen de gedeputeerde op om actief aan de slag te gaan om de Oostkerk alsnog te ‘redden’.

Het klimaatbestendig maken van Zeeland mogen we zeker niet verzaken; we zullen daar via Zuidwestelijke Delta actief in moeten investeren omwille van de belangen van komende generaties.

Eén onderwerp waarvoor we extra aandacht vragen is bestrijding van criminaliteit. Dit is niet zozeer een juridisch maar vooral een maatschappelijk vraagstuk. Het gaat over ziekmakende sociale druk, angst, misbruik, intimidatie, geweld met zelfs gevaar van ontwrichting. We roepen het college op om wat dit betreft actie te ondernemen: we stellen voor om binnen de maatschappelijke opgave Aantrekkelijk Zeeland een substantiële paragraaf ‘veilig Zeeland’ op te nemen. Gezien de onderbesteding op leefbaarheid tot op heden is er zeker ruimte voor om het spreekwoordelijke ‘waterbed’ flink op te schudden. Wil het college ons dat toezeggen?

 

Antwoord van de Gedeputeerde betreft het 'redden' van de Oostekerk in Middelburg: Er zijn gesprek gaande met o.a. gemeente Middelburg. Welke herfinanciering is er mogelijk. Gedeputeerde geeft aan nog steeds open te staan om een financiele bijdrage te leveren. Weliswaar is dat nu niet mogelijk maar hij hoopt dat dit wel in het najaar mogelijk gaat zijn. ChristenUnie wacht het gesprek af.

 

Centrum voor ondernemerschap, de zgn. StartersCampus Zeeland

 In de Zomernota is vanuit Actieplan Balkenende veel aandacht voor het vestigingsklimaat.  Het is goed dat BV Nederland begint te beseffen dat de bijdrage van Zeeland aan de  landelijke economie niet gemist kan worden!

Eén onderwerp zien wij echter als sterk onderbelicht: ondernemerschap.

Daar zien we een manier om met weinig middelen heel veel te bereiken; immers het begin van alle goede economische ontwikkelingen is dat er een man of vrouw aan de slag gaat met een kans of uitdaging in de maatschappij en gaat ondernemen. In de afgelopen jaren is het aantal ondernemers stormachtig gegroeid , Zeeland telt inmiddels bijna 20.000 zzp-ers en dat aantal stijgt nog steeds door. Door een eigen onderneming te starten creëren jongeren – hoog- of laagopgeleid – hun eigen toekomst. Er zijn tal van stimulerende initiatieven rond ondernemerschap – ook de provincie doet mee – maar het veld is enorm versnipperd, de impact is beperkt en de continuïteit ontbreekt. Er is geen samenhangend beleid om de overlevingsgraad – bijna 50% overleeft de eerste 5 jaar niet - gericht te verhogen.

Wat ChristenUnie betreft ligt hier een enorme kans om krachten te bundelen in een centrum voor ondernemerschap, Starterscampus Zeeland. Daarmee worden starters op Zeeuwse schaal zichtbaar en creëren we een optimaal ondernemersklimaat voor jong en oud. Volgens ons kan dat een vruchtbaar onderdeel worden van het Campus Zeeland. Wellicht is het zelfs mogelijk om MKB-ondernemers te betrekken als mentor of op Zeeuwse thema’s starters/start-ups uit het buitenland te halen? Wij hebben daar wel ideeën over en gaan daarover graag met de Gedeputeerde in gesprek. Wil de Gedeputeerde op deze uitnodiging ingaan en met ons een aanzet geven om hiervoor alle partijen te verbinden en een kwartiermaker aan te stellen om die kans te gaan verzilveren?

Antwoord van de Gedeputeerde: Hij erkent dat het beter gestroomlijnd kan worden. Geen nieuwe Campus maar wel het beter bundelen van alle betsaande projecten, daar is de Gedeptuurde ook voor en daarover wil hij graag met de ChristenUnie in gesprek.

Tot slot willen wij wijzen op de oude wijsheid ‘de mens wikt, God beschikt.’ We kunnen alles uit de kast halen voor een toekomstbestendig, sociaal en veilig Zeeland maar veel hebben wij zelf niet in de hand. Onze toekomst is niet maakbaar. Maar we mogen onze Hemelse Vader om wijsheid en kracht bidden in het vertrouwen dat Hij ons wil geven wat wij nodig hebben. Wij wensen het bestuur van Zeeland God’s zegen toe."

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage bij Omgevingsplan en Perkpolder249.1 kBapplication/pdfdownload

« Terug