Onvermijdelijke keuzes tijdens de Statenvergadering 9 juni 2017

binnenvaart_610maandag 12 juni 2017 19:21

Ondanks de verschillende grote dossiers waarbij er weinig te kiezen was, waren er toch enkele momenten waar er meer reuring in de zaal kwam.

Thermphos

Met buikpijn zijn wij akkoord gegaan met het voorstel om 4,5 miljoen voor beheerskosten van het terrein aan de algemene reserve te onttrekken. Het ziet ernaar uit dat we als Provincie niet of nauwelijks ruimte zullen hebben om nieuw economisch beleid in te zetten dus we hebben onze oproep aan het Rijk herhaald om die situatie – die kan leiden tot verder achteruit zakken van de regio – met vereende krachten te helpen voorkomen.

Inhoudelijk zijn wij niet teveel ingegaan op de situatie maar wij hebben laten weten dat wij zeer opgelucht zijn dat inmiddels de fosforslib verwerking weer is hervat. Tijd is en blijft een cruciale factor in het geheel.

Bovendien hebben wij het vertrouwen uitgesproken naar Gedeputeerde en zijn team dat strijdt voor een spoedige afronding van rampdossier Thermphos. Luctor et Emergo.

Verkoop Netwerkgroep DNWG (PZEM NV)

Domino Day… de Delta onderdelen worden verkocht met de snelheid van vallende dominostenen.  Ondanks verwoede pogingen vanuit de aandeelhouders – en daarvoor hebben wij onze waardering geuit - lukt het nog niet om één blokje overeind te houden. Ook Enduris wordt verkocht. Voor de toekomst van PZEM houden we ons hart vast. Vooral de ontwikkelingen van de energieprijs, waar wij geen invloed op hebben, zal daarin doorslaggevend zijn.

Er is geen andere keus dan in te stemmen met de verkoop van DNWG; de prijs is goed en de deal past binnen het toetsingskader. Het is een pleister op de wond dat de komende tijd St. Zeeuwse Publieke Belangen de regionale belangen zal behartigen. Wij stellen voor om daar het maximale uit te halen voor wat betreft behoud van werkgelegenheid en ten behoeve van de energietransitie in Zeeland. Wij hebben aangeven dat wij daarom z.s.m. het businessplan tegemoet willen zien.

Daarin zijn duurzame investeringen gewenst en ook een nieuwe aandeelhoudersstrategie. Dit laatste is verwoord in de motie die wij samen met D66, SGP, CDA, PVV, en de VVD hebben ingediend en die vervolgens door Provinciale Staten is aangenomen. Zie de bijlage ‘Motie inzake wensen n.a.v. het voorstel verkoop DNWG’.

Varend Ontgassen

Uiteraard zijn wij voor een verbod op varend ontgassen en willen wij een zuivere luchtkwaliteit in onze provincie zonder belemmeringen voor de volksgezondheid. Maar dit onderwerp heeft meerdere kanten. Wij vinden het onredelijk naar schippers en betrokken partijen om een verbod in te laten gaan zonder een mogelijkheid binnen onze provincie om aan de voorwaarde te kunnen voldoen. Degelijk en goed uitvoerbaar beleid. Dit betekent dat er een reële periode moet zijn waarbinnen men een ontgassingsinstallatie kan bouwen zodat de schippers ook daadwerkelijk ergens binnen de provincie terecht kunnen met hun schip. Samen met SGP, CDA, VVD en PVV hebben wij de motie ‘Inspanning tot realisatie ontgassingscentrale’ ingediend die vervolgens door de Provinciale Staten is aangenomen. Zie de motie in de bijlage.

Subsidie Sluiskil pontje

Als klap op de vuurpijl kwam aan het eind van de Statenvergadering de subsidie aanvraag aan bod voor het behoud van het pontje bij Sluiskil. Waarbij er de juiste afwegingen gemaakt moesten worden.

ChristenUnie staat zeer voor initiatieven en aanvragen die de leefbaarheid binnen de provincie bevorderen maar ziet ook graag dat de verantwoordelijkheden met de daarbij horende taken van zowel Provincie als gemeente duidelijk zijn en worden onderscheiden. Daarbij hebben wij onze twijfels over het verstrekken van subsidie voor een initiatief waarbij een team vrijwilligers pas bij het opraken van de  financiële middelen aan de bel trekt, geen kosten voor de gebruikers in rekening brengt en geen duidelijke plan van aanpak kan laten zien. Wij zouden graag zien dat na een degelijk plan van aanpak er eerst bij gemeente Terneuzen en andere lokale partijen aangeklopt wordt alvorens bij de provincie om geld te vragen. Om die redenen hebben wij tegen de motie  ‘subsidieaanvraag pont Sluiskil’ gestemd.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie D66, SGP, CDA, VVD, PVV en CU over wensen nav het voorstel verkoop DNWG486.2 kBapplication/pdfdownload
Motie SGP, CDA, CU, VVD en PVV over Inspanning tot realisatie ontgassingsinstallatie236.6 kBapplication/pdfdownload

« Terug