Provinciale Statenvergadering van 4 november 2016

Statenvergaderingwoensdag 09 november 2016 22:09

Een bewogen dag achter de rug. De uitdaging was om in twee dagdelen alle agendapunten te behandelen zodat een ieder voor de avond weer thuis zou zijn. Net na 18.00 uur konden wij afronden waarbij het tweede deel van het Statenvoorstel sanering Thermphos over twee weken in de volgende Statenvergadering aan bod komt. Hieronder de bijdragen van ChristenUnie op alle Statenvoorstellen van vandaag. In de bijlage drie amendementen die Ria Rijksen namens de ChristenUnie heeft ingediend en een motie die de ChristenUnie samen met CDA heeft ingediend. Alle vier horen ze bij het Statenvoorstel Implementatie Wet Natuurbescherming

Statenvoorstel Toekomstverkenning Fietsvoetveer

Het Statenvoorstel over de toekomst van het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens is met algemene stem aangenomen ondanks de kritische noot van de verschillende oppositiepartijen. De ChristenUnie stemde voor maar heeft ook een aantal vragen gesteld aan Gedeputeerde van der Maas. De wens is een ruimere blik te hebben en niet alleen naar de boekwaarde te kijken maar naar de ‘total cost of ownership’. De twijfel is ook geuit of de tijd wel rijp is om een beslissing te kunnen maken? ChristenUnie is er nog niet helemaal gerust op. Wij vinden dat het nodig is dat er nieuwe berekeningen worden gemaakt met hulp van een onafhankelijke partij.

 Statenvoorstel Waterdunen

Het einde van het project is in zicht. Er zijn echter nog veel open eindjes om aan elkaar te knopen en daar willen wij ook zeker helderheid over. Welke open eindjes zijn er en hoeveel gaan die kosten, wat zijn de risico's? Hoe zal het gaan rondom het beheer op de lange termijn?

Het is een prachtig project van vele partners waarin diverse provinciale verantwoordelijkheden en wensen zijn samengebracht. Dat geeft kansen en uitdagingen, maar dus ook risico’s. Wij zien graag een uitgewerkt risicoanalyse.

 

Statenvoorstel Economische agenda 2017-2021

Het is goed om de opmerkingen over sociaal ondernemen en duurzaamheid van de ChristenUnie tijdens de behandeling van de kadernota in de economische agenda terug te lezen.

Dat er een koppeling is gemaakt met circulaire economie is mooi, want alleen gericht zijn op groei gaat voorbij aan het vrucht dragen. Dit principe is zichtbaar in de natuur, het leven van mensen en de economie. Door in te zetten op circulaire economie kunnen we een bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen en het  geeft kansen voor  bedrijven en werkgelegenheid. Dit vraagt inzet van o.a. het MKB. Zij worden bij diverse actiepunten benoemd, maar hoe worden zij bereikt en hoe gaan wij hen erbij betrekken ?

 

Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland!

Campus Zeeland kan men zien als een vlaggenschip. Op dit moment zien we dat er vooral wordt ingezet op het Zeeuwse Bèta College – maar er zijn nog twee andere masten namelijk ‘kennis- en Innovatienetwerken’  en ‘onderwijsinvesteringen’. Wij stemmen in met dit Statenvoorstel en zijn voor de initiatieven die jongeren  motiveert in Zeeland te blijven al dan wel hier naar toe te komen.

Wij hanteren de term ‘grote projecten’ waarin er veel geld zit/gaat en die politiek belangrijk zijn. Hier gaat het om >50M€  De economische vitaliteit en continuïteit van onze provincie is daar mee gemoeid. Wij zien graag een aantal zaken die ook bij grote projecten worden gehanteerd terug bij het Masterplan Campus Zeeland,  per kwartaal een update en een risicomanagement. ChristenUnie sluit de behandeling van dit voorstel af met een vraag aan de Gedeputeerde : “Bent u voornemens om beleid te effectueren en Campus Zeeland als groot project in te regelen?” De Gedeputeerde reageerde ontwijkend omdat volgens hem de provincie maar één van de spelers is in dit project. Wel gaat hij serieus werk maken van de verbetering van de communicatie, waar velen behoeften aan hebben. ChristenUnie zal ontwikkelingen goed in de gaten blijven houden.

 

Statenvoorstel Implementatie Wet Natuurbescherming

Als ChristenUnie zien wij natuurbeheer als een opdracht die ons mensen meegegeven is in de schepping. Dat vraagt inzet en keuzes maken om gezamenlijk aan de natuur en het landschap te bouwen en te bewaren. Hierbij staat ons voor ogen dat het beheer zodanig is dat de volgende zaken goed in de gaten wordt gehouden:

-              biodiversiteit handhaven en zo mogelijk bevorderen;

-              wildschade en economische schade voor agrariërs beperken;

-              verkeersveiligheid ( aanrijden van wild) en waterveiligheid  (denk aan de vossenburchten in de dijken) gewaarborgd wordt.

Voor de gedeputeerde heb ik de volgende vragen:

-              Kunt u toezeggen wanneer wij voorstellen voor de bespreking van ‘Gebiedsbescherming, bescherming houtopstanden, soortenbescherming, jacht en schadebestrijding tegemoetkoming schade’  kunnen verwachten?

-              Gelezen de brief van de vossenwerkgroep, bent u bereid om op hun uitnodiging in te gaan om onder uw voorzitterschap deel te nemen aan de “vossentafel” om gezamenlijk tot een beleidskeuze te komen om biodiversiteit schade aan landbouw gewassen en verkeers- en waterveiligheid te waarborgen?

De ChristenUnie vindt dat de uitvoering van het faunabeheer een gezamenlijke opdracht is. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat ook natuurorganisaties hierin participeren!  Met dit oogmerk dient ChristenUnie een amendement in op art 5.5. Dit amendement heeft het met 16 stemmen voor en 19 tegen niet gehaald.

De ChristenUnie vindt dat bureaucratie een noodzakelijk kwaad is maar één die wij wel efficiënt maar minimaal in willen zetten? Om deze reden heeft de ChristenUnie een amendement ingeleverd om art. 4.7 aan te passen.

Wij zijn gewend geraakt aan het begrenzen van natuurgebieden. In de visie van ChristenUnie stopt natuur niet bij een hek. Als schepsels hebben wij een interactieve rol met onze omgeving.  Dat maakt  het samen met de inzet van terreinbeheerders, vrijwilligers, voor ons allemaal tot een uitdaging om vanuit liefde en met gezond verstand te zorgen voor deze natuur in Zeeland.

Lees meer in de weblog van Ria Rijksen van 31 oktober jl.

http://zeeland.christenunie.nl/k/n6191/news/view/1049414/311308/de-nieuwe-natuurwet-komt-eraan.html#.WBy_i7TrvVI

 

In de bijlage de drie amendementen die Ria Rijksen namens de ChristenUnie heeft ingediend en de motie die de ChristenUnie samen met CDA heeft ingediend betreffende de centrale registratie wildschade.

 

Statenvoorstel sanering Thermphos

Na behoorlijk slecht nieuws over de vooruitgang van de sanering van Thermphos speelt er nu een belangrijkere vraag  ‘Hoe kan herhaling hiervan voorkomen worden”? Hoe kan er naar het vervolg zo worden gewerkt met prikkels dat de belangen van opdrachtgever en -nemer in elkaars verlengde komen te liggen? Kunnen wij hier voor de 18e november a.s. nog over praten met de Gedeputeerde?’ Gedeputeerde geeft aan als er behoefte is dat hij open staat voor een gesprek voor de volgende Statenvergadering a.s. 18 november. Hij geeft ons gelijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer meer in elkaars verlengde moeten komen te liggen. In de volgende Statenvergadering meer over het dossier Thermphos. Tot die tijd gaan we ons verdiepen in de beschikbare informatie. En wachten wij de behandeling van het tweede deel van het dossier af 18 november aanstaande. Kijkt of luistert u dan ook weer mee?

 

 

« Terug