Laatste vergadering PS 2023

231218 Foto Abdijplein Kerst.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 18 december 2023 om 19:53

Laatste vergadering PS 2023

Afgelopen vrijdag was het Abdijplein in kerstsfeer. En er was een feestelijke kerstlunch voor de Statenleden en de overige medewerkers. Fijn dat er een goede onderlinge sfeer is; we verschillen in idealen en meningen, maar de persoonlijke verhoudingen tussen de partijen zijn uitstekend!

Tijdens de Statenvergadering werden de ontwikkelingen in belangrijke dossiers gemonitord. Allereerst het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel voor personenvervoer. Een belangrijke mijlpaal voor Zeeland en dan vooral Zeeuws-Vlaanderen. In de bestuursovereenkomst tussen de Provincie en het Rijk die ter goedkeuring aan de Staten voorlag, zijn de kaders hiervoor vastgelegd. Maar in de uitvoering zal nog veel geregeld moeten worden. Hoe wordt het geld dat naar Zeeland komt (140 miljoen) ingezet? Het tolplein en de tunnelweg moeten verbouwd worden, er is een sociaal plan nodig voor de werknemers die hun baan zullen verliezen etc. Bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld maatregelen tegen toename geluidshinder) zijn voor rekening van de Provincie. En wat wordt het tarievenbeleid voor de gebruikers (vrachtverkeer) die voorlopig nog wel zullen moeten betalen? Er werden suggesties gedaan om Zeeuwse bedrijven tegemoet te komen of veelgebruikers een korting te geven. Ook zal verder gesproken moeten worden met het Rijk om de tolheffing voor het vrachtverkeer eveneens af te schaffen. Van groot belang is dat de partijlijnen met Den Haag benut worden. In dat kader werden de inspanningen van voormalig fractievoorzitter en Statenlid van ChristenUnie Zeeland, Jan Henk Verburg, genoemd. De Staten en ook wij als fractie zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en waar nodig GS bevragen of sturing geven.

Ook wat betreft de invoering van de Omgevingsverordening en Omgevingsvisie zijn verdere stappen gezet. Met grote meerderheid is een amendement van de SGP aangenomen waarmee een verscherping van de afspraken over de energie-infrastructuur wordt beoogd: zo min mogelijk verstoring van het open karakter van het Zeeuwse landschap. Ook de ontwikkelingen rond dit dossier en de kerncentrales hebben onze voortdurende aandacht.

De aandeelhoudersstrategie met betrekking tot ZEH N.V. en dan met name de beloning van de CEO in relatie tot de afslanking van de onderneming was in de pers niet onopgemerkt gebleven. In het kader daarvan diende de coalitie ondersteunend aan het huidige beleid een motie in met als strekking dat de corporate governance passend blijft bij de omvang en activiteiten van de ZEH N.V. en de uitkering van de financiële middelen in dividend prioriteit heeft.

Naast de behandeling van diverse Statenvoorstellen werden ook de leden van de onafhankelijke referendumcommissie benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het geven van advies over de ontvankelijkheid van een referendum-initiatief en de organisatie daarvan.

Tot slot werd een aantal moties behandeld en aangenomen. De opvallendste was een motie over rattenbestrijding. Een steeds groter wordend probleem, zeker voor (boeren)bedrijven. Met deze motie wordt mogelijk gemaakt dat jagers met een geldige jachtakte ook (in stallen) met een luchtdrukwapen op ratten mogen jagen en hiervoor geen leges verschuldigd zijn. Op deze manier kunnen ratten effectiever bestreden worden.

 

Labels: , ,