Stikstof: hoe maken we het rechtvaardiger?

220728 Foto 2 blog Lars.jpeg
Portret Lars.png
Door Lars Jacobusse op 28 juli 2022 om 20:31

Stikstof: hoe maken we het rechtvaardiger?

De ChristenUnie beoordeelt het stikstofbeleid op rechtvaardigheid:
  • Stabiel beleid dat recht doet aan boeren nu en hun opvolgers later. 
  • Beleid dat recht doet aan de schepping en toekomstige generaties die deze erven.
Deze belangen zijn het beste gediend als ze samengaan.
Vanuit die insteek hebben we ook de laatste update van Minister van der Wal gelezen. Er viel ons een aantal dingen op; twee zaken in het stikstof-beleid blijven onveranderd: 
 
⁃ Ondanks mooie woorden over een evenredige bijdrage van alle sectoren is er nog steeds geen gelijktijdige aanpak van de uitstoot door de industrie (en andere sectoren) met de aanpak voor de landbouw, waardoor boeren dus eerst aan zet zijn en een eerlijke verdeling van de opgaven dus alleen op papier bestaat. En in de Zeeuwse situatie worden die boeren bovendien met onhaalbare reductie-eisen geconfronteerd.
 ⁃ De opgaven zijn niet juridisch vastgelegd d.m.v. wetgeving. 
Over de laatste ontwikkelingen in het stikstofbeleid hebben we de volgende vragen gesteld aan het College van GS: 
 ⁃ Verandert er n.a.v. de Kamerbrief iets aan de opstelling van Zeeland, zoals eerder verwoord in de brief van GS van 15 juni dit jaar over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)?
 ⁃ Hoe willen GS voorkomen dat beleid of uitvoering over afzienbare tijd wordt aangevochten bij de rechter, dat consistent beleid voor de langere termijn daardoor onmogelijk wordt en dat Zeeland te maken krijgt met eventuele financiële consequenties?
⁃ Is bekend welke stikstofruimte er is in de vergunningen van de zware industrie en andere sectoren, in vergelijking met agrarische bedrijven?
Uit de antwoorden bleek dat ook GS nog niet zien hoe de updates de stikstofopgave echt veranderen. Om de juiste voorwaarden te scheppen voor stabiel en consistent beleid, wil de Provincie geen gedwongen onteigeningen toepassen en in goed overleg blijven met iedereen die door de stikstofaanpak geraakt wordt. Dat is de eerste stap om onzekerheid op lange termijn te voorkomen, maar we zijn er nog niet. We zullen dit dus kritisch blijven volgen. 
Er blijkt ook nog geen duidelijk totaaloverzicht te zijn van wat verschillende sectoren nu precies (in de toekomst extra) mogen uitstoten. GS hebben toegezegd dat ze dit zo goed mogelijk in beeld willen brengen alvorens met beleidsvoorstellen te gaan komen.
Het is duidelijk dat het stikstofbeleid voorlopig helaas nog met veel vragen en onzekerheid omgeven is. De Zeeuwse ChristenUnie fractie blijft zich inzetten voor meer duidelijkheid en een rechtvaardige aanpak voor ondernemer en natuur.

Labels: , , ,