Naar slimme mobiliteit, een weg zonder gaten!

220520 Lars tijdens toelichting motie.jpg
CU-ImpactLogo-in-cirkel-RGB.png
Door Webredactie Zeeland op 23 mei 2022 om 11:23

Naar slimme mobiliteit, een weg zonder gaten!

Dit was de titel van de motie die ChristenUnie Zeeland dankzij burgercommissielid Adrie Kodde kort voor de Statenvergadering van afgelopen vrijdag 20 mei indiende. Het onderwerp was al via een vragensessie ingebracht, maar werd afgewezen. En dus moest Adrie nog laat in de pen klimmen om dit belangrijke onderwerp toch op de agenda te krijgen. Met succes, want de motie is - met een kleine aanpassing, “plan” werd “brief” - unaniem aangenomen!

De kern van ons verhaal: eind dit jaar stopt naar alle waarschijnlijkheid de zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk. Een coronasteunmaatregel die ervoor moest zorgen dat de dienstregeling van het Openbaar Vervoer in stand kon blijven ondanks de terugval in reizigers. Vanaf 2024 gaat de financiering van het Openbaar Vervoer sowieso op de schop. Maar voorkomen moet worden dat er een gat ontstaat zonder een goede overbruggingsregeling. Het risico voor dunbevolkte gebieden zoals onze provincie is dat vervoersarmoede ontstaat: mensen kunnen simpelweg niet meer met het openbaar vervoer naar hun werk, school, geliefden of anderszins. Daarnaast komen de mensen die in coronatijd om diverse redenen als alternatief voor de auto hebben gekozen niet meer terug in trein/bus etc. Om over de stijgende brandstofprijzen nog maar te zwijgen…

En dat terwijl de staatssecretaris tot nu toe geen duidelijkheid wil geven over verlenging van de noodmaatregel! Voor ChristenUnie Zeeland een dusdanig urgent probleem dat echt een concrete oplossing op korte termijn nodig is en dat is waar de motie om vraagt: kom nu met een plan of alternatieve scenario’s om de huidige dienstregeling te borgen en een goede overgang te maken naar een nieuw systeem.

Gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) wilde niet gelijk mee en betoogde dat hij 15 juni a.s. een overleg heeft met de staatssecretaris en vervoersbedrijven. Pas daarna kunnen scenario’s worden bedacht en plannen uitgewerkt. Onze woordvoerder, Lars Jacobusse, benadrukte dat dit veel te laat is en we – zeker gezien het aankomende zomerreces – als Provinciale Staten te weinig tijd hebben om over een goede overbruggingsregeling te kunnen praten laat staan akkoord te geven. Gelukkig zag ook de gedeputeerde de urgentie en nadat op zijn verzoek de bewoording van de motie enigszins werd aangepast, konden alle statenfracties instemmen. Een mooi resultaat, want nu moeten er na 15 juni, en eigenlijk daarvoor al, scenario’s bedacht worden en kunnen Provinciale Staten tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op de volgende vergadering van 24 juni a.s. concreet (een) noodplan(nen) bespreken als de huidige regeling daadwerkelijk stopt!

De toelichting van Lars op de motie is te volgen via de volgende link: https://channel.royalcast.com/webcast/provinciezeeland/20220520_1?start=7346137.  

Verder was de agenda kort. De Wijziging op de Omgevingsverordening 2018 werd – na intrekking van een amendement – unaniem aangenomen. De motie over de zwemkwaliteit van de Westerschelde gelet op de PFAS-risico’s haalde het niet. Wel kreeg gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) van de statenfracties de opdracht mee zorgvuldig over dit onderwerp te blijven communiceren richting de Zeeuwen.

Tot slot is vermeldenswaardig dat ChristenUnie statenlid tevens fractievoorzitter Jan Henk Verburg benoemd werd als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Bestuur.

Labels: , , , ,