Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water

Water.jpg
Portret Lars.png
Door Lars Jacobusse op 26 juli 2021 om 13:43

Zomerse Statenvergadering over OV, Zeeland en water

Het is al zomer en dat betekent dat de laatste Statenvergadering van dit jaar (23 juli) heeft plaatsgevonden.

  • Concept Regionale Mobiliteitsstrategie

Zeeland wil het (openbaar) vervoer in de provincie totaal opnieuw organiseren. De huidige vorm raakt op termijn te duur; veel bussen rijden grotendeels leeg rond. Daarom moet er een basisnet van traditioneel OV blijven bestaan, aangevuld met fijnmazig vervoer in de vorm van bijvoorbeeld kleinere busjes, deelauto’s of zelfs deelfietsen. Al die verschillende vormen moeten slim aan elkaar ‘geknoopt’ worden tot een geheel dat ‘slimme mobiliteit’ wordt genoemd.

 

Daarbij is het natuurlijk wel heel belangrijk dat iedereen (afhankelijk of niet afhankelijk van OV) toegankelijk vervoer kan blijven gebruiken. Daarnaast was lange tijd niet duidelijk waar de reiziger in de toekomst nog op mag rekenen. Bijvoorbeeld: hoe snel moet je minimaal van jouw huis (ook als het ergens in een eenzame polder staat) naar de andere kant (of over de grenzen) van de provincie kunnen komen?

 

De ChristenUnie heeft dit soort vragen steeds gesteld en voorstellen gedaan voor achteraf meetbare doelstellingen. Lange tijd bleven duidelijke garanties uit. Maar geleidelijk begonnen steeds meer partijen in te zien dat duidelijker garanties nodig zijn. Dat heeft uiteindelijk effect gehad. In het concept voor de Regionale Mobiliteitsstrategie is een heel hoofdstuk besteed aan meetbare doelstellingen. Daarnaast hebben Provinciale Staten in deze vergadering uitgesproken dat doelstellingen expliciet en meetbaar moeten zijn en dat er een tijdsschema en mijlpalen moeten komen voor de ontwikkelfunctie (het geleidelijk aan steeds verder uitrollen van slimme mobiliteit).

  • Nota verbonden partijen Provincie Zeeland
    Het tweede hoofdthema in deze vergadering ging over de samenwerking die de Zeeuwse overheid met allerlei externe partijen heeft. Het aantal samenwerkingen wordt in een netwerksamenleving steeds groter en het is belangrijk dat er democratisch toezicht is op de richtlijnen en spelregels voor deze samenwerking. Een amendement dat ervoor zorgt dat die controle in de toekomst goed gewaarborgd is, hebben we daarom gesteund.

 

In de voorbereidende (commissie-)vergadering van dit voorstel, hebben we als idee geopperd om sociale en duurzaamheidsdoelen op te nemen in het beleid. Daar kleven echter ook bepaalde nadelen aan, die door een meerderheid zwaarder werden gewogen dan de voordelen. Wel hebben we via een eerdere motie de verbonden partijen bevraagd op hun beleid als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze inzet voor duurzaamheid en sociale kwesties blijft onverminderd en we zullen deze als het nodig is ook uiten richting verbonden partijen.

  • Statenvoorstel ontvlechting Evides

Drinkwater is een basisvoorziening die letterlijk van levensbelang is. Daarom vinden we het belangrijk dat het Zeeuwse waterbedrijf Evides in handen komt van de overheid (dat is het nu nog niet). Via het dividend (de winst die je als aandeelhoudende overheid overhoudt) van Evides kan daarnaast worden geïnvesteerd in de Zeeuwse samenleving.

 

Het traject om als overheid goed grip te krijgen op Evides heeft vele jaren in beslag genomen, maar het einde lijkt in zicht te gaan komen. Door een lening van 367 miljoen euro zouden we het bedrijf in handen kunnen krijgen. De lening wordt vervolgens terugbetaalt uit de verwachte winstuitkering van Evides. Dat is natuurlijk niet zonder risico, je weet nooit hoeveel winst er te verdelen valt en wat er allemaal nog mis kan gaan…

 

Daarom draait het er voor de ChristenUnie om dat de risico’s vooraf zoveel mogelijk beperkt worden. Een amendement om een goede borging van provinciale belangen in een aandeelhoudersstrategie vast te leggen, hebben we daarom gesteund.


Alles bij elkaar was het een Statenvergadering waarin betekenisvolle stappen vooruit zijn gezet in het belang van alle Zeeuwen en de dingen die we als ChristenUnie belangrijk vinden.