Algemene Beschouwingen op de online Statenvergadering

Bloei.jpg
Portret Jan Henk.png
Door Jan Henk Verburg op 12 november 2020 om 20:41

Algemene Beschouwingen op de online Statenvergadering

In de Algemene beschouwingen van de Provinciale Staten van Zeeland werden donderdagavond de plannen die het College van Gedeputeerde Staten in de Najaarsnota 2020 heeft gepresenteerd voor het komende jaar besproken. Hieronder leest u de bijdrage -met de ingediende moties en het amendement- die Jan Henk Verburg namens de fractie van ChristenUnie Zeeland heeft gepresenteerd, een boodschap over 'zorg voor elkaar', 'geen groei maar bloei' en 'rentmeesterschap'.

Het zijn zorgelijke tijden, we verkeren midden in een pandemie. Ondernemers en werknemers maken zich zorgen over hun bedrijf of baan. Armoede neemt toe, waarbij de kwetsbare groepen veelal de zwaarste klappen krijgen te verduren. We dienen daarom de CDA-motie “Zeeuwen voor elkaar” mede in en hebben het prachtinitiatief “#nietalleen” laten toevoegen. Kerken en tal van christelijke organisaties reiken daarin de samenleving de helpende hand.

Door corona krijgt de criminele sector alle kans om hun verziekende greep op de bovenwereld te versterken. Daarnaast klinken er alarmerende berichten over diersoorten die dreigen te verdwijnen en klimaatverandering waarbij de maatregelen tekort schieten. Er is sprake van meerdere transities tegelijkertijd. Dat geldt voor alle wereldburgers, maar zeker ook voor de Zeeuwen. Voor die ruim 380.000 inwoners hebben wij een verantwoordelijkheid en hen mogen wij hier vertegenwoordigen.

Als ChristenUnie kiezen we voor ‘aandacht voor wat echt telt’. Na bestudering van de financiële stukken willen we drie speerpunten naar voren halen:

  1. Zorg voor elkaar, samen zorgen voor leefbaarheid en bereikbaarheid;
  2. Een economie die niet gericht is op platte economische groei, maar op bloei van de samenleving en van mensen;
  3. Zorg voor de schepping, voor soortenrijkdom, rentmeesterschap.

Als eerste die leefbaarheid: We zullen met overheden, bedrijven en inwoners samen Zeeland leefbaar moeten houden. Het compensatiepakket geeft op een aantal punten een positieve impuls: aan de kenniseconomie, bereikbaarheid, werkgelegenheid en hernieuwbare energie.

Goede bereikbaarheid – vooral voor inwoners die geen eigen auto hebben – is daarin essentieel om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Slimme mobiliteit is de sleutel, maar ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de voortgang van dit programma. Er is nu 250k€ beschikbaar, maar om de vervoersarmoede niet toe te laten nemen, verwachten wij dat er in 2021 zo maar 5M€ moet worden geïnvesteerd. We dienen daarom de motie Slimme Mobiliteit in hogere Versnelling in.

Dan het punt van bloei van mensen: Wij mensen willen altijd meer en beter. Maar we zien dat die economische groei gepaard gaat met roofbouw, het uitputten van de aarde. Earth overshoot day viel dit jaar op 22 augustus. De dag waarop we, als mensheid, collectief meer van de natuur hebben verbruikt dan de aarde in één jaar kan vernieuwen. Voor Nederland valt die dag al op 3 mei. Wat de ChristenUnie fractie betreft moeten we gaan sturen op 'Brede welvaart' in plaats van op materieel bezit: daarbij worden alle aspecten meegenomen die bijdragen aan welvaart en welzijn van onze inwoners. Daarover dienen wij de motie Sturen op Brede Welvaart in. De motie voor steun aan familiebedrijven die wij mede indienen sluit daar goed bij aan: die bedrijven denken niet in kwartalen maar in generaties!

En dan het derde: rentmeesters. We zouden onze rol zó moeten invullen naar onze omgeving dat we deze voor onze kinderen beter achterlaten dan dat we hem zelf hebben aangetroffen. En hoe pijnlijk maatregelen ook zullen zijn, het is noodzakelijk om stikstof als aanvullende opgave te definiëren. De natuur zucht onder de hoge depositie, maar ook bij corona blijkt luchtvervuiling een belangrijke factor te zijn bij overlijden. In de motie Natuurlijk Investeren in Landbouw roepen wij op om landelijke stikstofgelden aan te vragen om onze natuurgebieden te beschermen middels bufferzones met natuurinclusieve landbouw. Hierbij krijgen agrariërs steun om op een duurzame manier een eerlijke boterham te kunnen blijven verdienen. Op die manier werken we op basis van vrijwilligheid, voorkomen we schaduwwerking en halen we met een minimale investering maximale winst voor de natuur. Daarnaast zien wij zoetwaterbeschikbaarheid als cruciale Zeeuwse opgave die we op een robuuste manier moeten garanderen. Het besluit van de Tweede Kamer voor een zoet Volkerak-Zoommeer is wat ons betreft daarin een belangrijke eerste stap.

Dan nog een principieel punt als nabrander: Bij het beschikbaar stellen van budget willen we de volgorde houden zoals hij is. Dus als er cofinanciering nodig is voor een Europees project dan willen wij als PS daar vooraf al-dan-niet akkoord op geven en niet achteraf worden betrokken. Maar we hebben ook begrip voor de behoefte snel te kunnen schakelen als er Europese steun te halen is voor de opgaven die we als Provincie hebben. Wij als ChristenUnie zouden daarom graag de tijd nemen om te zien of we samen tot een constructieve oplossing kunnen komen die recht doet aan de rol van Provinciale Staten, en nu niet plompverloren dit budgetrecht uit handen willen geven. Daarom dienen we een amendement in op de Najaarsnota.

Als ChristenUnie zijn we hoopvol op een betere toekomst, waarin we met oog voor elkaar samen – en wij voegen daaraan toe ‘in afhankelijkheid van onze liefdevolle Schepper’ de diverse transities tegemoet treden. Laten we samen kiezen voor wat ècht telt.