De Statenvergadering van 6 november

201106 PS.jpg
Portret Adrie.png
Door Adrie Kodde op 9 november 2020 om 05:31

De Statenvergadering van 6 november

Afgelopen vrijdag vergaderden de Statenleden en Gedeputeerden van provincie Zeeland weer in de Statenzaal. Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken die op deze vergadering aan de orde kwamen en in het kort de motivatie voor onze keuze bij het dossier Zanddijk Molendijk.

  • De startnotitie van het project Zanddijk Molendijk. Daarbij ging het erom, of het door Gedeputeerde Staten voorgestelde tracé door Provinciale Staten wordt gesteund. Wel, dat is voor de overgrote meerderheid van Provinciale Staten het geval. Door de fractie van de ChristenUnie is een grondige afweging gemaakt, waarbij inbreng van vele kanten is meegenomen. Verkeersveiligheid en tijdigheid waren uiteindelijk de doorslaggevende punten waardoor de variant ‘Roze-zwart’ onze voorkeur heeft:

- Verkeersveiligheid, omdat bij ‘Roze-zwart’ zowel het fietsverkeer bij de Nishoekrotonde, als het verkeer over de nu onbewaakte overweg bij de Zanddijk erop vooruit gaan;

- Tijdigheid, omdat voor de variant ‘Roze-zwart’ nu geld beschikbaar is, terwijl dat voor de polderontsluiting (variant ‘Rood’) nog lang kan duren. Ook vinden wij dat de huidige onveilige (eigenlijk levensgevaarlijke) situatie niet langer mag blijven bestaan dan noodzakelijk is (PZC pikte dat punt ook op in de berichtgeving).

  • De toekomstverkenning samenwerking milieutaken. Deze samenwerking tussen Zeeuwse gemeenten en de provincie is nu ondergebracht bij de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst). De ontwikkelingen staan niet stil. Nieuwe regelgeving rondom onze omgeving, maar ook de noodzaak meer te doen tegen ondermijning door individuen en organisaties die buiten de wet om opereren, geven aanleiding goed te kijken naar hoe we dit gaan organiseren. Vanuit de fractie van de ChristenUnie is er uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor een effectieve organisatie. Dat betekent een organisatie waarvan de mensen gemotiveerd bezig zijn met hun werk: onze leefomgeving. Want dát vinden we belangrijker dan naar alle partijen die in de RUD samenwerken, tot in het laatste detail, verantwoording af te leggen.
  • Nadere wensen Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord waarin goede ambities worden geuit om de luchtkwaliteit verder te verbeteren wordt door Provinciale Staten ondersteund, waarbij over enkele punten al dan niet specifiek Zeeuwse opmerkingen worden gemaakt. Vraag is wel in hoeverre dit akkoord nog toevoegt aan regelgeving die al bestaat, dan wel in de maak is.
  • Tenslotte nog enkele moties die niet bij een agendapunt horen, soms mag men zich daarbij afvragen in hoeverre dit onderwerpen betreft waar de provincie over gaat…