Brabant koopt Zeeuwse boer uit

Art. 44 afbeelding .jpg
Lars .jpg
Door Lars Jacobusse op 31 maart 2020 om 18:07

Brabant koopt Zeeuwse boer uit

Op dit moment neemt Corona de samenleving in beslag. Maar intussen gaan politieke processen gewoon door. ChristenUnie Zeeland ontvangt signalen dat de provincie Noord-Brabant bezig is om agrarische bedrijven op te kopen uit andere provincies, waaronder een bedrijf in Kerkwerve. De ChristenUnie schrikt hiervan en vreest voor de toekomst van de Zeeuwse veehouderij als dit soort praktijken doorgang vindt. We hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur, hoe we dit kunnen voorkomen. Lees de vragen hier.

Toelichting

Het Noordhollands Dagblad en magazine Pigbussiness berichtten dat de provincie Noord-Brabant boerenbedrijven opkoopt in andere provincies (waaronder één bedrijf in Zeeland) om Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. De opgekochte stikstofruimte wordt ingezet om de economische ontwikkeling voor industrie mogelijk te maken. 

Dat zou betekenen dat de stikstofruimte die vrijkomt ook naar andere sectoren geschoven kan worden en niet alleen beschikbaar blijft voor de agrarische sector. Bovendien ontstaat er scheve groei door het schuiven van ruimte van de ene naar de andere provincie. De fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over het opkopen van bedrijven door andere provincies en heeft hierover de volgende vragen:

  • Bent u bekend met dit ongewenst salderen over de provincies heen?
  • Is het college van mening dat de gebiedsgerichte aanpak hiermee in het gedrang komt? Zo ja, hoe kan dat voorkomen worden? Zo nee, waarom vindt het college dat?
  • Welke besluiten zijn er binnen IPO verband genomen over extern salderen?
  • Zijn er binnen IPO verband ook afspraken gemaakt over hoe er gehandeld wordt tussen de provincies? Zo ja, welke afspraken betreft het?
  • Wanneer verwacht u dat er meer duidelijkheid komt over landelijke en provinciale regels en randvoorwaarden wat betreft de opkoop van stikstofruimte?
  • Bent u het met ons eens dat een gevolg van dit opkoopbeleid door een overheid kan zijn, dat de deur voor grote bedrijven om massaal veehouderijen op te kopen, wijd open staat?
  • Hoe voorkomen we dat de veehouderij in Zeeland wordt “leeggekocht”? Wat betekent dit voor het toekomstperspectief van onze veehouderij?
  • De boerenprotesten gingen over de onbenutte stikstofruimte in de vergunning die de provincies wilden terughalen. Dat bleek juridisch niet haalbaar. De agrarische sector wil perspectief houden door ontwikkelingsruimte te houden. Hoe kijkt de provincie Zeeland aan tegen het beschikbaar stellen van de vrijgekomen stikstofruimte van agrarische bedrijven voor de industrie of infrastructuur? Hoeveel stikstofruimte blijft er in dat geval over voor de agrarische sector?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de vrijgekomen stikstofruimte van agrarische bedrijven rondom een Natura-2000 gebied die op vrijwillige basis mee willen doen aan de opkoopregeling, goed ingezet wordt? Wordt er ook een prioritering aan gegeven en zo ja, welke?
  • Bent u bereid om Noord-Brabant in het stikstofoverleg met andere provincies aan te spreken op dit laakbare gedrag en te pleiten voor afspraken/regelgeving die dit voorkomen?


We zien uit naar de reactie van Gedeputeerde Staten en houden u uiteraard op de hoogte! 

Deel dit bericht